- Страница 121а

Зад. 24 Неизменяеми части:

наблизо – наречие за място

че – подчинителен съюз

нанякъде – наречие за място

накъде – наречие за място

ох – междуметие

да – подчинителен съюз

не – отрицателна частица

Правописни и пунктуационни правила:

предлог + наречие = ново наречие: на+близо наблизо; на+някъде нанякъде; на+къде накъде; но когато съчетанието от предлог и наречие не образува смислова цялост с ново значение, двете думи се пишат отделно (Сравни: Тя свали чантата си от горе, от шкафа и Отгоре, върху книгите, лежеше новата ú чанта. Официален правописен речник на българския език, 2012 г.)

частицата не се пише отделно от глаголите: не мога;

пред съюза че обикновено се пише запетая; но не трябва да се забравя, че когато съюзът е сложен (въпреки че, макар че, освен че),  запетаята се пише пред първата част на съюза, а не пред че (Ще дойда, макар че нямам време);

пред съюза да, употребен еднократно, не се пише запетая;

междуметията (ох) се отделят със запетая

.
Зад. 25 Неизменяеми части на речта, използвани в текста

ето – частица за посочване на нещо, което се намира или което става пред очите ни

вече – наречие за време

долу – наречие за място

да – подчинителен съюз, който свързва простите изречения в състава на сложното

за – предлог

и – съчинителен съюз, който свързва прости изречения в състава на сложното

сега – наречие за време

но – съчинителен съюз, който свързва простите изречения в състава на сложното

не – отрицателна частица

така – наречие за начин

ли – въпросителна частица

о – междуметие

бързо – наречие за начин

че – подчинителен съюз, който свързва простите изречения в състава на сложното

ще – частица за образуване на бъдеще време

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане