Страница 20

Зад. 1 Отг. В)

сказуемо

          Термините съществително име, местоимение и наречие означават части на речта.

 

Зад. 2 Отг. В)

глагол

          Термините сказуемо, подлог и допълнение означават части на изречението.

 

Зад. 3 Отг. А)

Мястото на сказуемото не може да се запълни от съществително име.

 

Зад. 4 Отг. Г)

Мястото на непрякото допълнение може да се запълни от предлог и съществително име.

 

Зад. 5 Отг. А)

На зазоряване въздухът е много свеж.(предлог +съществително имe)

           Отг. Б) Сутрин е по-хладно. Мястото за обстоятелствено пояснение е запълнено от съществително име.

Отг. В) Градът бавно се събужда. Мястото за обстоятелствено пояснение е запълнено от наречие.

Отг. Г) Горе се вижда избледнялата луна. Мястото за обстоятелствено пояснение е запълнено от наречие.

Зад. 6 Отг. Б)

Старият приятел (разширен подлог) е по-ценен (съставно именно сказуемо) от двама нови приятели (разширено непряко допълнение).

Разширен подлог – подлог + определение (старият приятел)

           Всяка част на изречението, която съдържа определение , е разширена част.

       

Зад. 7 Отг. Б)

Старият приятел; двама нови приятели

 

Зад. 1  Припукаха (сказуемо) пушки (подлог). Стъклата (подлог) на прозорците (несъгласувано определение) зазвънтяха (сказуемо), къщите (подлог) се залюляха (сказуемо), върху земята (обстоятелствено пояснение) падна (сказуемо ) черна (съгласувано определение ) сянка(подлог). Шибил (подлог) се спря (сказуемо)… Накъса (сказуемо) броеницата (пряко допълнениe), но карамфила (пряко допълнение) не хвърли (сказуемо).

            Мястото на подлога не е запълнено в последните две прости изречения: Накъса броеницата, но карамфила не хвърли.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане