Страница 84

Зад. 1 Отг. в)

изведен - мин.страд.прич., образувано от глагола  (да) изведа

Зад. 2 Отг. в)

пееха - гл., 3 л., мн.ч., мин.несв.вр., ι спр.

Зад. 3 Отг. в)

Причастията не се изменят по лице и затова се наричат нелични глаголни форми.

Зад.1 А. Сродни думи:

горящата - сег деят прич.

изгорено - мин.страд.прич.

изгорял -мин.деят.прич.

прегорели - мин.деят.прич.

догарящ - сег.деят.прич.

         Б. горя - гл., 1л., ед.ч., сег.вр.,ιι спр.

              гориш - гл., 2л., ед.ч., сег.вр.,ιι спр.

Думите горя и гориш не са сродни, а форми  (за 1. и 2. лице) на една дума - горя.

Горя е сродна на думите от текст А.

 

Зад. 2 Глаголи и причастия от други глаголи можем да образуваме с помощта  на представки на, над, из, от, пре, про  и др.;наставки -вам, -на и др.; наставки за причастия - щ, -ещ, -ящ, -ащ, -л, -н, - т, -ейки, -айки   

път - пътувам,  пътуващ, пътувал, пътуван, пътувайки,пропътувам, пропътувал, пропътуван, пропътувайки, отпътувам,и др.

ход - ходя, ходещ, ходил, ходел, ходен, ходейки, проходя, проходил, проходел, прохождам, прохождащ, прохождал, прохождайки и др.

град - градя, градил, граден, изградя, изградил, изграден, изграждам, изграждащ, изграждал, изграждайки,  преградя, преградил, преграден, преграждам, преграждащ, преграждал, преграждан, преграждайки и др.

строй - строя, строящ, строил, строял, строейки, построя, построил, построявам, построяващ, простроявал, построявайки, достроя, застроя, пристроя, презастроя, презастроявам, надстроя,надстроявам (образувай причастия от последните осем глагола)

бяг - бягам, бягащ, бягал, бяган, бягайки, пробягам, пробягал, пробяган, пробягвам, пробягващ, пробягвал, пробягван, пробягвайки, надбягам, надбягвам, избягам, избягвам, отбягвам (образувай причастия от последните пет глагола)

От тези съществителни  могат да се образуват много глаголи и причастия.

 

Зад. 3 Огънят гори: горящ огън

                                   горяща главня

                                   горящо дърво

                                   горящи въглени

Причастията са сегашни деятелни - формите за трите рода и мн. ч.

Децата запалиха огън: запален огън

                                         запалена главня

                                         запалено дърво

                                         запалени въглени

Причастията са минали страдателни - формите за трите рода и мн. ч.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане