Страница 88

Зад. 36 Surprised Глаголите от свършен вид се изписани с удебелен шрифт, а от несвършен са подчертани.

             • Учениците видяха красивата картина на залеза. – Учениците виждаха красивата картина на залеза. 

             Хората не разбраха нито дума от речта на оратора. – Хората не разбираха нито дума от речта на оратора.

             Иван даде всичко от себе си. – Иван даваше всичко от себе си.

             ♦ Глаголите от двойките изречения (видяха – виждаха; не разбраха – не разбираха; даде – даваше) не се различават по речниковото си значение. Тези глаголи се различават по граматическите си признаци вид и време.

             ♦ Фразеологично словосъчетание е употребено в третата двойка: давам всичко от себе си (даде всичко от себе си / даваше всичко от себе си) – полагам големи усилия.  

Зад. 37  Глаголите са от несвършен вид (пиша, уча, мисля) представят действието в процес на развитие, а от свършен вид (запиша, науча, измисля) представят действието в неговата цялост (начало - развитие - край)

Глаголите от свършен вид са образувани с представки, които конкретизират и доуточняват действията.

Зад. 38 Отг. а)

И трите глагола (започвам, намирам, искам) са от несвършен вид и затова от тях могат да се образуват форми на сегашно деятелно причастие.    

Зад. 39  Отг. в)

И трите глагола (помисля, накажа, изнеса) са от свършен вид и затова от тях не могат да се образуват деепричастия.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане