- Страница 111

Зад. 100 Глагол от свършен вид: стана (действието се представя като цялост, едновременно с неговото начало, развитие и край); глагол от несвършен вид: издават (действието се представя в процеса на извършването му.

Само глаголи от несвършен вид имат форми за:

            • сегашно деятелно причастие – издаващ

            • деепричастие – издавайки

            • отглаголно съществително – издаване

            • отрицателни форми на повелителното наклонение – не издавай, не издавайте, недей издава, недей да издаваш, недейте да издавате

 

Зад 101 Отг. б)

            Тия дни Антон Дончев не само стана на 77 години, но и издаде нова книга…

И двата глагола в изречението (стана и издаде) са от свършен вид.

            • Сравни: издаде (свършен вид) и издават (несвършен вид).

 

Зад. 102 Фразеологични словосъчетания:

            • гледай го с четири очи – следи го внимателно с поглед (в изречението изпълнява службата на обстоятелствено пояснение за начин)

            • лапат мухите – не вършат нищо, занимават се с празни работи, с глупости (в изречението изпълнява службата на сказуемо)

            • нямат ни срам, ни очи – загубили са достойнството си, не се срамуват от нищо (в изречението изпълнява службата на дапълнение)

Чрез фразеологичните словосъчетания се постига по-голяма изразителност на текста.

 

Зад. 104 Глаголни форми на повелителното наклонение, употребени в текста: иди, доведи, гледай, не оставяй, удряй.

Отрицателна повелителна форма – не оставяй

Останалите повелителни глаголни форми са положителни.

 

Зад. 105 • облизвам си пръстите – получавам облаги от нещо, постигнато по незаконен начин

            • остават ми очите – много съм впечатлен от нещо, много го харесвам и искам да го притежавам

            • светая светих – нещо твърде скъпо (обикновено не в материален смисъл), за да допусна хора до него

            • след дъжд качулка – твърде късно

            • Содом и Гомор – пълен нравствен упадък

            • с триста зора – много трудно

Словосъчетанията светая светих и Содом и Гомор се използват предимно в медийната, естетическата и научната сфера на общуване; те придават книжност на изказа

Останалите фразеологични словосъчетания се използват в разговорната и естетическата сфера на общуване

 

Зад. 106 Седмокласникът допуска правописни и пунктуационни грешки. Бърка глаголните времена. Направените поправки са оцветени в червено.

            На свободата на отечество са обричали живота си най-смелите, най-преданите му синове. Такъв е бунтовникът от стихотворението на Христо Ботев „На прощаване“. Неговият непримирим дух не може да търпи робството и поробителите, към които храни силна омраза. Ето защо той тръгва по пътя на борбата, но преди това се обръща към най-скъпия човек в живота му – майката, за да ú разкрие причините за своето решение. Борецът има смело сърце и цялата му същност е обладана от гордост и непримиримост.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане