Web Analytics Made Easy - StatCounter

Сложно съчинено изречение

I. Сложно съчинено изречение – Сложно изречение, което се състои от самостойни прости изречения. Видове сложни съчинени изречения: съединителни, противоположни, разделителни и разнородни.

Простите изречения в състава на сложното съчинено се свързват по два начина: безсъюзно и съюзно .

Surprised В статията сказуемите са подчертани, а съюзите са оцветени в червено.

Безсъюзно свързаните прости изречения винаги се отделят с препинателен знак:

      • Лъвът стана, протегна се, изправи се величествено и бавно тръгна към близкия извор.

Съчинителни съюзи: и, или, а, но, ала, пък, я-я, ни-ни, обаче, хем-хем, нито-нито, ту-ту, дали-или и др.

 

II. Видове сложни съчинени изречения Сложните съчинени изречения се разделят на 4 вида според това какви действия изразяват простите изречения и как се свързват помежду си.

1. Сложно съчинено съединително изречение – Сложно изречение, чрез което се изразяват едновременни или последователни действия.

      • Вървя и пея под дъжда (едновременни действия).

      • И плеснат с ръце, па се прегърнат,

        и с песни хвръкнат те в небесата, – (последователни действия)

        летят и пеят, дорде осъмнат (едновременни действия)

        и търсят духът на Караджата... (Хр. Ботев, "Хаджи Димитър")

     • Нито ми се чете, нито ми се пише.

Сложните съчинени съединителни изречения се свързват съюзно (със съюзите и, и-и, нито-нито, хем-хем, та, па, така също) и безсъюзно  (отделят се със запетая).

     Навила се и легнала на гърдите ú. Извикала, па с всичкия си страх я сграбчва и я захвърля! (Й. Йовков, "По жицата") Съюзно свързване.

     • Нито ще тръгна с тях към парка, нито ще остана с тебе.

Surprised Пред съюза и употребен еднократно, не се пише запетая; пред съюзите та, па се пише запетая; пред втората част на удвоените съюзи (нито-нито) се пише запетая;

     Нещо се повдигна в гърдите на Моканина, задуши го, очите му се премрежиха. (Й. Йовков, "По жицата") Безсъюзно свързване.

     През дърветата небето на изток побеляваше, челопешките петли пееха раздирателно, звездите бледнееха. (И. Вазов, "Една българка") Безсъюзно свързване.

Cool Запомни, че запетаята при безсъюзното свързване не свързва, а отделя простите изречения в състава на сложното.

2. Сложно съчинено противоположно изречение Сложно съчинено изречение, в което едно от простите изречения се противопоставя по смисъл на друго.

      Ще започна да уча, но първо ще поиграя с приятели.

      Уж тръгнах навреме, пък закъснях за училище.

      Искам шестици, обаче не ми се учи.

      Лежи юнакът, а на небето

        слънцето спряно сърдито пече (Хр. Ботев, "Хаджи Димитър")

Сложните съчинени противоположни изречения се свързват съюзно (със съюзите а, ала, ами, но, обаче, пък и др.).

Surprised Пред противоположните съюзи се пише запетая.

3. Сложно съчинено разделително (съотносително) изречение – Разделителните изречения означават действия, от които е възможно да се извърши само едното или редуващи се действия.

      • Или ще отида на кино, или ще се разходя в парка (ще се извърши само едното действие).

      • Дали да прочетем книгата, или да гледаме филма (ще се извърши само едното действие).

      Днес ту вали, ту слънце грее (редуване, последователна смяна на действията).

Сложните съчинени разделителни  изречения се свързват съюзно (със съюзите или, ту-ту, или-или, дали-или, я-я, и др.).

Surprised Пред съюза или, употребен еднократно, не се пише запетая. Пред втората част на удвоените съюзи се пише запетая.

4. Сложно съчинено разнородно изречение – Сложното съчинено разнородно изречение съдържа най-малко три прости изречения, като две от тях са свързани по един начин (например съединително), а другите две по друг начин (например противопоставително).

Да разгледаме сложното изречение  Ние ще вървим към върха и ще пристигнем по светло, но другата група няма да успее. Първите две прости изречения изразяват последователни действия и са свързани със съединителния съюз и (съчинени съединителни изречения). Второто и третото изречение са свързани с противопоставителния съюз но и третото изречение се противопоставя по смисъл на второто – другата група няма да стигне по светло (противоположни съчинени изречения). Това сложно изречение е сложно съчинено разнородно.

      • До пет часа уча и чета книга, а след това играя. (Сложно съчинено разнородно – съединително и противопоставително свързване.)

      • Той прескочи високата ограда, мина през тъмния двор и влезе в къщата, ала там нямаше никого.  (Сложно съчинено разнородно – съединително и противопоставително свързване.)

      • Костенурката ту показваше глава, ту се сгушваше в черупката си, но не помръдваше от мястото си. (Сложно съчинено разнородно – разделително  и противопоставително свързване.)

Cool В примерите (чрез удебеления шрифт и червения цвят) е означено само свързването (за по-лесно осмисляне), но това свързване е наложено от определени действия (едновременни, последователни, противоположни и т.н.). Запомни: когато определяш вида на дадено изречение, трябва да имаш предвид както начина на свързване, така и изразените действия.

 

III. Пунктуация

Вж. - Страница 31; - Страница 39; - Страница 37; - Страница 55; - Страница 16

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.