Страница 49

 Cool Подлозите са подчертани, преките допълнения са изписани с удебелен шрифт, а непреките допълнения са оцветени в червено.

Зад. 22Прякото допълнение се свързва  със сказуемото направо. Вж. Допълнение

Непрякото допълнение се свързва  със сказуемото с помощта на предлог (в, във, с, със, под, над, от).

      Една сутрин старата лястовица смъкна своята саката рожба в градината.

       Наквасеното димитровче тежко отпусна цвят над гърнето (над какво).

Surprised В това изречение има две допълнения, едното от които (над гърнето) лесно може да бъде сбъркано с обстоятелствено пояснение за място. Лесно откриваме допълненията като ги заместваме с местоимения (го, него) Наквасеното димитровче тежко го(цвета) отпусна над него (гърнето).

      С немощен глас продума лястовичката на вятъра.

      Затрепера от студ и мъка.

Разширено допълнение (вж. Разширена част) е своята саката рожба (пряко допълнение); разширяващи части са определенията своята и саката.

Еднородни допълнения са от студ и мъка.  Доказателство: изпълняват една и съща синтактична служба (непреки допълнения), отговарят на един и същи въпрос (От какво затрепера?), и двете думи са съществителни имена.

 

Зад. 23           Чудни приказни ливади

                         С мънички цветчета млади.

                         Припкат агънца, телета,

 малки рошави козлета.

                      Хрупкат сочната тревица,

                      пият бистрата водица.

Подлози в текста са: агънца, телета (еднородни подлози); малки рошави козлета (разширен подлог).

Допълнения в текста са: сочната тревица (Какво хрупкат?); бистрата водица (Какво пият?).

           

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси