Страница 51

Зад. 27 • Ваня  (подлог) го (допълнение) погледна (сказуемо) изплашено (обстоятелствено пояснение за начин)

Обстоятелственото пояснение за начин изплашено е изразено с наречие за начин.  Как го погледна Ваня? – изплашено - обстоятелство.

 Дъждът (подлог) вали (сказуемо) като из ведро (обстоятелствено пояснение за начин).

 Обстоятелственото пояснение за начин като из ведро е изразено със словосъчетание.  Как валеше? – като из ведро – обстоятелство.

            През лятната ваканция (обстоятелствено пояснение за време) ще ходя (сказуемо) на море (обстоятелствено пояснение за място).

Обстоятелственото пояснение за място на море е изразено със съчетание от предлог и съществително име. Къде ще ходя? – на море. Обстоятелственото пояснение за време през лятната ваканция е изразено със съчетание от предлог, прилагателно и съществително име. Кога ще ходя? – през лятната ваканция.

           • В автобуса (обстоятелствено пояснение за място) той (подлог) винаги (обстоятелствено пояснение) отстъпва (сказуемо) място (пряко допълнение) на възрастни хора (непряко допълнение)

Обстоятелственото пояснение за място в автобуса е изразено със съчетание от предлог и съществително имеКъде отстъпва място? – в автобуса.

Обстоятелственото пояснение за време винаги е изразено с наречие Кога отстъпва място? – винаги.

 

Зад. 28 Връхлита вятър. Бясно връхлита вятър.

               •  Те пеят. Те пеят радостно.

               •  Морето шуми. Морето шуми силно.

  Разширените варианти конкретизират обстоятелствата, при които се извършва глаголното действие.

 

Зад. 29  Обстоятелствените пояснения са изписани с удебелен шрифт.

  •  Ненадейно на манастирската вратня се похлопа.

              •  Кучета лавнаха. Хлопането се повтори дваж, триж.

              •  Излезе на двора един ратай; в същия миг и един калугер излезе из килията по потури, без калимявка.

Определяне на вида на обстоятелствените пояснения и частите на речта, с които са изразени:

               Как се похлопа?ненадейно – обст. поясн. за начин; изразено с наречие

              Къде се похлопа? – на манастирската вратня – обст. поясн. за място; изразено с предлог и съществително име; това обстоятелствено пояснение е разширено с прилагателното име манастирската.

             Колко пъти се повтори хлопането?дваж, трижобст. поясн. за количество; изразено с наречие.

               Къде излезе?на двора – обст. поясн. за място; изразено с предлог и съществително име.

               Кога излезе?в същия мигобст. поясн. за време; изразено с предлог и съществително име; това обстоятелствено пояснение е разширено с прилагателното име същия.

             Откъде излезе?из килиятаобст. поясн. за място; изразено с предлог и съществително име.

 • Как излезе?по потури, без калимявка  – обст. поясн. за начин; изразено с предлог и съществително име.

 

Зад. 30 •  Гласът ú звънливо се носеше из двора.  Звънливо – наречие; в изречението изпълнява службата на обстоятелствено пояснение за начин. (Как се носеше?)

            •  Звънливо гласче се носеше из двора.  Звънливо – прилагателно име, ср. р., ед. ч.; в изречението изпълнява службата на определение на подлога. (Какво гласче?)    

Ако искаме да подчертаем при какви обстоятелства се извършва действието в изречението, трябва да предпочетем първия вариант; ако искаме да разкрием признаци на подлога – втория.

Вж. Наречие – Как да различим наречието от прилагателното име

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси