Страница 53

Зад. 33 Kiss Подлозите са подчертани, сказуемите са изписани с удебелен шрифт, определенията са оцветени в червено, а допълненията – в синьо.

      • Занизаха се мрачни дни.

      Духаше силен вятър.

      С немощен глас продума лястовичката на вятъра.

       Наведе моравото димитровче цветове над търкулнатото в шумата пукнатогърне.

Kiss За да не прекаляваме с цветовете, обстоятелственото пояснение е изяснено тук. Как продума? – с немощен глас – обстоятелствено пояснение за начин.

 Търкулнатото в шумата е съгласувано определение на пукнато гърне; формата на това определение ще изучите по-късно.

 

Зад. 34Всички определения в изреченията от задача 33. са съгласувани.

Определенията са изразени с прилагателни имена – мрачни, силен, немощен, моравото; едно със съществително – шумата и две с неизучени по форма думи – търкулнатото и пукнато.

Kiss За по-любопитните – търкулнатото и пукнато са причастия. Думи, които са образувани от глаголи, но се изменят като прилагателни имена.

 

Зад. 35 Kiss Определенията са подчертани, а поясняваната дума е изписана с удебелен шрифт.

      • Една дъждовна капка се търкулна по най-долния листец на цвета.

 Съгласувани определения: една; дъждовна; най-долния

♦ Несъгласувани определения:на цвета

 

Зад. 36 Kiss Еднородните подлози са подчертани, а еднородните обстоятелствени пояснения са изписани с удебелен шрифт.

      Разпуснато и уморено се синеят далечни гори и планини. Можеш да смениш словореда, за да поставиш еднородните подлози на първо място и да зададеш въпрос, за да откриеш обстоятелствените пояснения:  Далечни гори и планини (те) се синеят разпуснато и уморено (как се синеят?).

 

Зад. 37  Купихме червени, бели и сини балони.

               Купихме червени и бели балони.

Еднородните части се свързват съюзно (червени и бели) или безсъюзно (червени, бели).

Когато са свързани безсъюзно, еднородните части се отделят със запетая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                        

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси