Страница 59

Зад.55 Surprised Подлозите са подчертани, а сказуемите са изписани с удебелен шрифт.

            Настъпи зимата (просто, кратко изречение).

            Големи преспи се натрупаха по хребета на планината (просто разширено изречение).

            Ние стояхме в хижата край зачервената печка и слушахме рева на виелицата (сложно изречение; състои се от две прости разширени изречения).

            Вятърът въртеше снега, блъскаше го в прозорчето и свистеше в четирите ъгли на стаята (сложно изречение; простите изречения са свързани съчинително (безсъюзно и със съюза и), изразяват едновременни действия; могат да бъдат записани като прости изречения, защото са относително самостоятелни).

            Хижата потреперваше, стъклата звънтяха (сложно изречение; състои се от две прости кратки изречения, свързани съчинително - безсъюзно).

          Подчинителни словосъчетания:

                                                            ↓––––––ι

           • Между подлог и сказуемо: ние стояхме

                                                                        ↓––––––ι              

           • Между сказуемо и допълнение: въртеше снега

                                                                                                    ↓––––––ι

           • Между сказуемо и обстоятелствено пояснение: стояхме в хижата:

                                                                                    ı–––––––––↓

           • Между определяемо и определение: зачервената печка

                    

           ♦ Редувайки различни начини на синтактично свързване и различни по състав изречения, авторът постига богатство и разнообразие на изказа; изгражда красивата и вълнуваща картина на зимната нощ.

.

Зад. 56 ♦ По цел на общуване изреченията са разказни.

             По състав: второто е просто, а първото и третото са сложни.

            Анализ: добрият [добрúйът]; човекът [човѐкът]

              Тирето в третото изречение замества пропуснатото сказуемо (се слави).

.

Зад. 57 Surprised Подлозите са подчертани, а сказуемите са изписани с удебелен шрифт.

               Облаче крилато

               по небе лети,

               бисерно, пернато

               облаче блести.

               А горите жадни

               с трепет го следят

               няма ли да падне

               дъжд и тоя път?...

                                   Кирил Христов

             Текстът е изграден от две сложни изречения; простите в състава им са свързани съчинително.

           Сказуемите са изразени с глаголни форми; сказуемото няма да падне е съставно глаголно. Вж. сказуемо

           Подлозите са изразени със съществителни имена.

          ♦ Второстепенните части са изрезени със съществителни (небе, трепет, път), прилагателни имена (крилато, бисерно, пернато, жадни) местоимения (го, тоя).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси