Страница 72

Зад. 33   Kiss Представките са оцветени в червено, а наставките – в синьо.

               уча → учен → учащ учещ → учител

               изуча → изучавам → изученизучаващ (получаващ знания, достигащ нещо чрез учене)

               науча → научавамнаученнаучаващ (запомнящ добре, добиващ знания, съветващ някого)

               проуча → проучвампроученпроучаващ  (запознаващ се всестранно )

Вж. Представки , Наставки

 

Зад. 34  Непроизводни думи                                     Производни думи

                       сняг                                                               мразовит

                       дървета                                                       навън

                       пада                                                              клонче

                       изток                                                           слънчогледови (сложна дума)

                       снегът                                                         утринното

 

Зад. 35 Производните думи са образувани с представки (оцветени в червено) и наставки (оцветени в синьо):

             изградя, град-еж

             ограда

             град-ски

             предград-ие

             гражд-ан-ин, гражд-ан-ски, гражд-ан-ство

             град-ин-а, град-ин-ар, град-ин-ар-ство

             град-о-началник (сложна дума)

             Златоград (сложна дума)

Форми на думата ограда - ограда (ед.ч.; основна форма), огради (мн.ч.), оградата (ед.ч., членувана), оградите (мн.ч., членувана)

Формите на думата са образувани с окончание (формите за число) и с определителен член (членуваните форми).

.

Зад. 36 дърв-о-яд (Думата е образувана със съединителна морфема)

Думи, които съдържат корените дръв- и яд-:

             дърво, дървен, дървар, дръвце и др. (Думата съдържа подвижно ъ в групата -ър-/-ръ-.)

             ядене, ядем, ядиво, наяден и др. 

.

.Зад. 37 Сложни думи, образувани от два корена със съединителна гласна: белоснежен, нежнорозови, денонощен, гроздобер.

               Сложни думи, образувани от два корена без съединителна гласна: четирилистен, Ивановден.

              Сложни прилагателни имена, образувани от лични имена без съединителна гласна: Пенчо-Славейково (творчество).

                Kiss Тези сложни думи се пишат полуслято (отделят се с чертица) и с главна буква за всяка дума.

              Сложни думи, образувани от две съществителни: храм-паметник, заместник-председател.

                Surprised Тези сложни съществителти имена пишем полуслято, ако при членуване се променя само втората част:

         министър-председател минисътър-председателят; храм-паметник храм-паметникът.

 

Зад. 38  град и нося → градоносен

               • звезда и броя → звездоброец

               лист и пада → листопад

               • око и син → синеок

               • крак и три → трикрак

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси