- Страница 83

Зад. 7 Морфологичен разбор:

студента - същ. име, м.р., ед.ч., чл.

рисувалното - прил.име, ср.р., ед.ч., чл.

двадесет и четвърти - числ. име, редно

герб - същ.име, м.р., ед.ч.; речниково значение: отличителен знак на държава, град, сдружение, учреждение и др., който се изобразява върху знамена, печати, монети, документи и др.

девиз - същ. име, м.р., ед.ч.; речниково значение: кратко изречение, което изразява ръководеща поведението или дейността мисъл.

Гербът на София - словосъчетанието започва с главна буква, защото поставя началото на ново изречение; София - име на град.

Иван Мърквичка - и двете думи са изписани с главна буква, защото са съществителни собствени имена

Поводът за създаването на герба - словосъчетанието започва с главна буква, защото стои в началото на изречението (всяко изречение започва с главна буква)

Рисувалното училище - с главна буква се пишат имена на институци (подчинително словосъчетание)

Парижкото всемирно изложение - с главна буква се пишат имена на важни културни събития (подчинително словосъчетание)

Зад. 8 двадесет и четвърти или  двайсет и четвърти

Изречението Расте, но не старее е сложно съставно противоположно; простите изречения са свързани съюзно (съюз но).

Зад. 9 Без прилагателните имена текстът губи смисъла си.

Речниково и граматично значение на думите малка и малко

Малка или голяма готварска книга искате Малки или големи готварски  книги искате? - Променихме числото (от ед.ч. в мн.ч.) на съществителното книга и всички думи в словосъчетанието също промениха числото си, защото са прилагателни имена.

малка - грамат. знач: прил.име, ж.р., ед.ч.; речн. знач.: 1. Неголям по размери, незначителен. Малка книга. 2. Невръстен, млад. Малко дете. 3. Малоброен. Малък клас.

Аз ям малко Ние ядем малко . Променихме числото на останалите думи в изречението, но думата малко не се промени, защото е наречие.

малко - грамат. знач.: наречие за количество; речн. знач.: В ограничен размер, в слаба степен. Трябва да ядеш по-малко.

Словосъчетанието малка или голяма е съчинително - отношениета между думите са равноправни; свързани са със съчинителния съюз или.

  

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси