- Страница 98

Зад. 6профуча: про-фуч

профуча, разфуча се, фучи

провикна: про-вик-н-а

провикна, извика, завика

 

Зад. 7 разнеса – разпределя на различни места

износя – използвам дрехи или обувки докрай

понося – използвам малко, временно

донеса – нося до определено място

Посочените двойки глаголи тракам – тракна, срещам – срещна, поглеждам – погледна, звънтя – звънна не се различават по смисъл, разликата е в начина, по който представят действието:

Тракам, срещам, поглеждам, звънтя представят действието в неговото развитие, представят процеса.

Тракна, срещна, погледна, звънна представят действието в неговата цялост, в неговата завършеност

 

Зад. 8 Редактиран вариант (направените поправки са отбелязани с червен цвят):

            Мама се прибира вечер късно от работа. Аз я чакам с нетърпение и се чудя защо закъснява. Стоплил съм вечерята и я слагам на масата. Подреждам вилици и чинии. След това разчиствам стаята си и гледам телевизия. Щом тропне вратата, веднага изтичвам да я отворя. Мама се прибира уморена. Аз ú нося чехлите и вземам от нея покупките. След това вечеряме. Раздигам масата и на края мия чиниите.

           ♦ Текстът е повествование – представят се последователни действия (чакам, слагам, подреждам, разчиствам и др.)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси