- Страница 108

Зад. 32 ♦ В текста е използвано сегашно време (се събират, учат, обхожда). Авторът използва обобщено сегашно време, за да представи един обичай, да представи постоянно повтарящи се през годините действия.

Могат да бъдат допуснати правописни грешки в думите: събират, възрастна, обхожда, обличат, омъжени

В текста преобладават елементи на повествование (проследяват се извършваните действията), но има и елементи на описание (описанието на накитите на момичетата).

Ако текстът е разказ по действителна случка, като основно глаголно време ще бъде използвано минало свършено или сегашно време, а ако се разказва за предстоящ празник – бъдеще време, но бъдещи действия могат да бъдат представени и със сегашно време, като се използват подходящи наречия за време (подготовкота ще започне (бъд.вр.); утре започва подготовката (сег.вр.)

 

Зад. 33 Основно глаголно време – сегашно време (гукат, падат, мувствам се);

допълнително глаголно време – бъдеще време (ще затворя, ще усетя, ще целуне).

В текста преобладават елементи на повествование. Творбата представя преживяванията на героя.

С преносно значение са употребени глаголите бликат (бликат слънчеви лъчи) и целуне (ще ме целуне топло пролетта).

В поетичните текстове е допустимо да се нарушават правописните правила (във простора).

Ефирен – Безплътен, въздушен, лек

Серпантинен – Лъкатушещ път; път, който се извива като спирала

Зефир – 1. Лек, тих, приятен ветрец; 2. Вид тънка памучна материя.

Зефирен – Направен от зефир (зефирена риза)

Думите ефирен и зефирен са пароними.

 

Зад. 34 Основно глаголно време – минало свършено (дръпна, измъкна се, влезе);

допълнително глаголно време – минало несвършено (не смееше, стоеше)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси