- Страница 133

 

Зад. 36 • под сянката [пот сьанката] Звучната съгласна д под влияние на беззучната с се обеззвучава и тя се произнася като т; предлогът под е няма ударение, той се произнася заедно със следващата дума.

голям дъб [гольам дъп] Звучната съгласна б стои в края на думата и затова се обеззучава – произнася се п; двете думи имат ударения.

хубав [хубаф] Звучната съгласна в стои в края на думата и затова се обеззучава – произнася се ф.

Морфемен и морфологичен разбор

плодове – същ. име, м.р., мн.ч

плодове: 1. сродни думи - плоден, плодовит, плодовитост, плодчета, разплод ; коренът на думата е плод; 2. снегове, столове, чинове, домове, дъждове; -ове– окончание за множествено число 

по-големи – прил.име, мн.ч., степенувано

по-големи: 1. сродни думи – големичък, големина, големея се, големец, голямогабаритен; коренът на думата е голем (думата съдържа променливо я). 2. черни, бели, малки, строги, силни;– окончание за мн.ч.

раждат – гл., 3 л., ед.ч., сег.вр., III спр.

раждат: 1. сродни думи – раждане, рожден, рождествен, рождение, рожденик, прераждане; коренът на думата е ражд /рожд (редуване на коренна гласна а/о); а – наставка; – окончание за 3 л., мн.ч., сег.вр., III спр.

добър – прил.име, м.р., ед.ч.

добър: 1. добрина, доброта, добричък, Добромир, Добринище; коренът на думата е добр/добър (думата съдържа непостоянно ъ);

Зад. 37 Виж Звук и буква Буквите дз и дж служат за отбелязване на специфични за българския език звукове. При фонетична транскрипция тези звукове се отбелязват със знаците: дзS; дж Y: джудже [YуYе]; скръндза [скрънSа]. Буквата ю служи за отбелязване на звуковото съчетание йу в думата юнак [йунак]  и мекост на предходния съгласен звук в думите кюп[кьуп], царю [царьу]. С буквата я се означава звуковото съчетание йа в думите полицаят [полицайът], смея се [смейъ се] и мекост на предходния съгласен звук в думите хлебарят [хлебарьът], благодаря [благодарьъ], бягам [бьагам].

Вече си видял, че в думата яздя първата буква я означава съчетанието йа, а втората – мекост на предходния съгласен [йаздьъ].

Подлог: Джуджето беше превъзходен артист.

Допълнение: Поздравих джуджето за чудесната игра.

Приложение: Искам куче джудже, за да мога да го нося в пазвата си.

Зад. 38 Пунктуационни особености. Речта на героите е разграничена, като са спазени правилата за правопис на пряката реч: в края на авторска реч, когато предхожда пряката, се пише двоеточие; пред всяка реплика се пише тире. Обръщението (келнер) се отделя със запетая.

 Думата край се пише с Й. Нужна е справка в правописен речник.

• Порциите е форма за множествено число на думата порция. Формите за множествено число се пишат с И. Кога пишем И и кога Й

Закъсняват – нужно е кратко замисляне, за да се разбере, че думата е образувана от наречието късно.

 

Зад. 39. Отг. в)

Ударението пада върху втората сричка, а не върху първата, както е отбелязано в отговора.

 

Зад. 40 Отг. г)

 

Зад. 41 Отг. б)

 

Зад. 42 Каква информация получаваме от текста:

1. Авторът на писмото е баща на Пипилота (Ти поне трябва да видиш страната, където баща ти е такъв могъщ крал; това е моята бащина и кралска воля; много сърдечни поздрави от твоя стар татко)

2. Бащата на Пипилота е могъщ крал; всемогъщ владетел на остров Корекоредут;

3. Бащата много обича своята дъщеря – той често е говорил на своите поданици за нея (Моите верни поданици също жадуват да видят принцеса Пипилота, за която толкова много са слушали); наречието също в израза също жадуват да видят принцеса Пипилота говори, че и бащата жадува за среща със своята дъщеря;

4. Не разбираме дали „Лудетина“ е кораб или лодка, но името говори за характера на притежателя

eekЕдно уточнение: говорим за информация, която получаваме от конкретния откъс, като се абстрахираме от това, което знаем от книгата. Трябва да се научиш да се вглеждаш в конкретен текст и да работиш само с него. Задачата тук е такава.

Текстът е откъс от книгата на Астрид Линдгрен „Пипи Дългото чорапче“

Отправител (автор) на писмото е Крал Ефраим I Дългия чорап (баща на главната героиня – Пипилота)

Писмото е графично оформено според изискванията на жанра: започва с обръщение, изписано на отделен ред и отделено със запетая; текстът след обръщението започва с главна буква; писмото завършва с името на подателя, изписано на нов ред в дясната половина на листа.

Думата крал означава „титла на монарх“; членува се с –я, -ят (краля, кралят).

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси