Страница 44

Зад. 1 Отг. Б)

хляб, гъба, глава  Тези думи са първични, защото не съдържат представки или наставки.

В останалите отговори има думи, съдържащи представки и наставки (производни думи): любов, момиче, поглед, радост

Зад. 2 Отг. А) разговор; предавам; разстояние

Зад. 3 Отг. В) недоумявам (не-до-умявам)  
Зад. 4 Отг. Г)

Добър и доброта са сродни думи.

Зад. 1 а) пре -по –дав –а – тел;           б) по – вик               в) чит – а – тел

Зад. 2  Образуване на съществителни имена и глаголи от прилагателни имена:

            Прилагателно име         съществително име                         глагол

            Жив                                   живот                                          живея

            Лек                                    лекота                                         олеквам

            Слаб                                  слабост                                       слабея

            Мил                                    милост                                        милея

            Бял                                    белота                                         белея се     Думата съдържа променливо Я.

            Хубав                                хубост                                         разхубавявам се

            Нов                                    новост                                        подновявам

            Лесен                                улеснение                                    улеснявам

            Обичам белия цвят.

            Снегът ме заслепява с белотота си.

            Насреща се белееше, покрит със сняг, връх Вихрен.

Зад. 3 Младеж млад(корен) +еж(наставка);

           младостмлад (корен) + ост(наставка);

             младенец – млад (корен) +енец(наставка);

              подмладявам – под (представка) + млад(корен) +   ява(наставка) + м (окончание)

 Младостта е пролетта в човешкия живот.

 ♦ За Коледа ще представим жива картина, изобразяваща раждането на Младенеца.

 ♦ На спирката се бяха събрали група младежи.

 ♦ Подмладяването е новата лудост на човечеството.

Зад. 4  Думите в първата схема са първични, защото се състоят само корен: вар, дар, жар, нар, фар.

            Думите във втората схема са производни (произведени от друга дума), защото се състоят от корен и наставка –ар: козар, дървар, кравар, лозар, овчар.

           Surprised Думи, образувани с наставка –ар и означаващи професия, се членуват с определителен член –я, -ят: лозаря, лозарят.

            С   Я/ЯТ се членуват и думи, образувани с наставка -тел и означаващи професия - учител, учителя, учителят; както и думите кон, цар, крал, път, зет, нокът, лакът - лакътя, лакътят.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси