Страница 48

Зад. 1 Отг. Б)

дом

          Отг. А) къща –къщи (окончание); думата съдържа корен + окончание: къщ - а

          Отг. В) сграда – сгради (окончание); сграда – изградя (представка) ; думата сграда съдържа представка, корен, окончание : с – град – а

          Отг. Г) колиба – колиби (окончание); думата съдържа корен + окончание:колиб – а                                      

Зад. 2 Отг. В)

          глава – глави                         

Зад. 3 Отг. Б)

красота : (една) красота – съществително име

           Съществителното име има постоянен род. Най-лесно определяме рода на съществителното име с един, една, едно,: един стол (мъжки род); една маса (женски род); едно дете (среден род)

 

Зад. 4 Отг. В)

чета – глагол

          По време се изменят само глаголите.

          Чета (сег. вр.); чѐтох (мин. св. вр.); четях (мин. несв. вр.); ще чета (бъд. вр.)

 

Зад. 5 Отг. Б)

Дочаках влака.

 

Зад. 1 Лятна –летни; прохладна – прохладни; свежа – свежи; безкрайното – безкрайно – безкрайни; мрака – мрак; дълбока – дълбоки; почивка – почивки; жаби – жаба; щурци – щурец; дълбокото – дълбоко –дълбоки; звездно – звездни; небе – небеса; гърди – гръд; наслада – наслади

Surprised Окончанието откриваме, като променим думата по число. Тази част, която се променя, е окончание: статуя - статуи, колело - колела; има думи, които в ед. ч. нямат окончание: вест - вести;мост - мостове

       Думите мрака и небе нямат окончания.

       В думата мрака (мрак) -а е кратък определителен член .

 

Зад. 2 Използвани са следните знаци:<- представка;    корен;   > - наставка;   o - окончание;     D- определителен член

 

           Прелиствам    пре – лист – ва – м    < > o

            Подпис          →  под – пис             < 

            Гладен          →  глад – ен             >

           Ръката         →  рък – а – та       o D

 

Зад. 3 а) хлебар    б) няма съответствие        в) хлябове             г) хлябът

            Хлебна  хлеб – н – а        > o

 

Зад. 4 а) столът (стол-ът)   

б) масата (мас-а-та)      

в) книга (книг-а)

г) класове (клас-ове)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси