Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 53

Зад. 3 СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА  Surprised Във всички примери определителният член е оцветен в червено, а окончанието в синьо.

Форми на думата: бряг брега (членувано с кратък член), брегът (пълен член), брегове ( мн. ч.), бреговете (мн.ч., членувано)

Съществителните имена от мъжки род се членуват с кратък член А/Я и с пълен член ЪТ/ЯТ.

Сродни думи: брегова, безбрежен, крайбрежие, крайбрежен

 

 • бяс – беса, бесът, бесове, бесовете

Сродни думи: бесен, беснея, беснеене, бесувам, бесуване, вбесявам се, разбеснявам се, побеснявам


 • вятър – вятъра, вятърът, ветрове, ветровете

            Сродни думи: ветровит, ветровал, подветрен, проветрявам, изветрял

 

 • гняв – гнева, гневът,

Сродни думи: гневен, разгневен, гневене, гневлив, гневливост, гневност 

 

 • грях – греха, грехът, грехове, греховете

Сродни думи: грешен, греховен, грешник, грешка, прегрешение, сгрешен, грешник 

 

 • желязо – желязото, железа, железата

Сродни думи: железен, железар, железарски, железничар, железница, железничарски, железобетон, железобетонен


 • лято – лятото, лета, летата

Сродни думи: летен, летовник, летовище, летовищен,  летувам, летуване 

 

 • място – мястото, места, местата

Сродни думи: местен, местност, преместя, разместя, заместя, заместник, заместител, местожителство, местообиталище

 

 • снягснега, снегът, снегове, снеговете

Сродни думи: снежен, заснежен, снеговит, снегорин, снежинка,  белоснежен, снежко, Снежанка 

 

-

 • сряда – срядата, среди, средите,

Сродни думи: среден, средище, посредник, посреднича, среднист, средновековен, средноаретметичен, средноазиатски, среднобългарски, средногодишен, средногорец, средноевропейски и мн. др. 

 

 • тяло – тялото, тела, телата

Сродни думи: телесен, телосложение, телом и тялом (дублети), телохранител, телопазител 

 

 • хляб – хляба, хлябът, хлябове, хлябовете

Сродни думи: хлебен, хлебар, хлебарница, хлебороден, безхлебен, хлебче

 

 • цвят– цвета, цветове, цветовете

Сродни думи: цветен, цвете, цветар, цветарски, разноцветен, сложноцветни, цветист (език

 

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

 • бял – бяла, бяло, бели, белият, бялата, бялото, белите

Сродни думи: белота, белина, побелявам, избелявам, белезникав, белоснежен 

 • верен – вярна, вярно, верни, верният, вярната, вярното, верните

Сродни думи: вяра, вярвам, поверие, доверие, поверявам, доверявам, доверител, завера (съзаклятие), верноподаник, верую

 

 • врял – вряла, вряло, врели, врелият, врялата, врялото, врелите

Сродни думи: варя, варене, вариво, врящ, кафеварка, бързоварка, преварявам,  преварен, доварявам, доварен,  разварявам, разварен 

 • голям – голяма, голямо, големи, големият, голямата, голямото, големите

Сродни думи: големина, големея се, големец, големокалибрен и голямокалибрен (дублети), големогабаритен и голямогабаритен

 • горещ – гореща, горещо, горещи, горещият, горещата, горещото, горещите

Сродни думи: горя, горящ, горещина, изгоря, прегоря, догоря, загоря, прогорен, горене 

 • десен – дясна, дясно, десни, десният, дясната, дясното, десните

Сродни думи: десница десничар, десничарски, десноцентристки и дясноцентристки (дублети

 • зрял – зряла, зряло, зрели, зрелият, зрялата, зрялото, зрелите

Сродни думи: зрея, узрявам,съзрявам, презрявам, зрелост, зрелостник, зрелостен 

 • ляв – лява, ляво, леви, левият, лявата, лявото, левите

Сродни думи: левичар,леворък, левачка, левак, левашки, леващина,  левица, левичарски

 • пресен – прясна, прясно, пресни, пресният, прясната, прясното, пресните

Сродни думи: преснина, опреснявам, пресноводен 

 • пряк– пряка, пряко, преки, прекият, пряката, прякото, преките

Сродни думи: нáпреко (без заобикаляне), напречна (греда), пресечка, пресечен, пресека, пресичам, пресичане 

 • тесен – тясна, тясно, тесни, тесният, тясната, тясното, тесните

Сродни думи: теснина, (да)отеснея, тесногръд, теснолинеен, теснолинейка, теснотия

 • цял – цяла, цяло, цели, целият, цялата, цялото, целите

          Сродни думи: цяло (три цяло и две десети), цялост, цялостен, целодневен, изцяло

 

Зад. 4 Вилнял (м.р.), вилняла (ж.р.), вилняло (ср.р.), вилнели (мн.ч.)

            Връхлетял, връхлетяла, връхлетяло, връхлетели

             Вървял, вървяла, вървяло, вървели

            Живял, живяла, живяло, живели

            Изял, изяла, изяло, изяли (изключение от правилото, че пред сричка, съдържаща Е/И, променливото Я се заменя с Е)

            Калял, каляла, каляло, каляли (изключение)

            Кипял, кипяла, кипяло, кипели

            Летял, летяла, летяло, летели

            Пял, пяла, пяло, пели

            Строял, строяла, строяло, строели

            Стоял, стояла, стояло, стояли (изключение)

            Стрелял, стреляла, стреляло, стреляли (изключение)

            Хвърлял, хвърляла, хвърляло, хвърляли (изключение)

            Четял, четяла, четяло, четели

 

Зад. 5 През нощта вилняха силни ветрове, но на сутринта бурята утихна. Целият път беше отрупан в снежни преспи.На комините снегът беше направил бели калпаци. Когато стигнахме до пързалката чухме голяма врява. Летните игри бяха заменени от полудели в надпревара шейни. От брега на езерото се спускаха любителите на зимните кънки. Детските смехове огласяха всичко наоколо.

Зад. 6 хлябове                            ·пляскам                            ·плесна

            светостта                     ·кряскам                             ·кресна

            мляко                                 ·белота                              ·изрязвам

            изрежа                               ·дясно                                 ·десница

            прясно                               ·опреснявам                      ·зрелостта

            рядкост                            ·редкостта                      ·влязъл

            влезли                                ·стояхме                           ·вярност

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.