Web Analytics Made Easy - StatCounter

Български език - 5 клас, изд. "Азбуки-Просвета"

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, 5 КЛАС
Издателство „АЗБУКИ - ПРОСВЕТА” , Т. Ангелова и колектив

Първи Раздел: Текст и речево общуване  
Урок  1. Видове речево общуване
- Страница 7
- Страница 8
- Страница 10
Урок 2. Речева ситуация
- Страница 12
Урок 3. Текст. Тема и подтема. Абзац
- Страница 14
- Страница 15
Урок 4. Официално и неофициално общуване. Речев етикет. Самопредставяне при разговор
- Страница 18
- Страница 20
- Страница 21
- Страница 22
Урок 5. Повествованието и описанието в текста
- Страница 24
- Страница 25
- Страница 26
- Страница 28
- Страница 29
- Страница 30

Втори Раздел:  Изречението и думата в текста
Урок 6. Изречението в текста. Видове изречения по цел на общуване. Междуметие. Частица.
- Страница 31
- Страница 32
- Страница 33
- Страница 34
- Страница 35
Урок 7. Видове изречения по състав. Съчинителна  и подчинителна връзка. Съюз. Предлог
- Страница 36
- Страница 37
- Страница 38
- Страница 39
- Страница 40
Урок 8. Главни и второстепенни части на изречението. Просто съставно сказуемо
- Страница 43
- Страница 44
- Страница 45
- Страница 47
- Страница 48
Урок 9. Допълнение
- Страница 50
- Страница 51
Урок 10. Определение
- Страница 53
- Страница 54
- Страница 55
- Страница 56
Урок 11. Приложение
- Страница 57
- Страница 58
- Страница 59
Урок 12. Обстоятелствено пояснение
- Страница 60
- Страница 61
- Страница 62
Урок 13. Еднородни части
- Страница 65
- Страница 66
- Страница 67
- Страница 68
Урок 14. Подбор и съчетаване на думите според тяхното речниково значение. Синоними. Антоними
- Страница 70
- Страница 71
- Страница 72
- Страница 73
Урок 15. Многозначност на думата. Омоними. Пароними 
- Страница 74
- Страница 75
- Страница 76
Урок 16. Морфемен строеж на думата. Видове морфеми
- Страница 78
- Страница 79
- Страница 80
- Страница 81
- Страница 82
Урок 17. Части на речта - съществителни, прилагателни, числителни имена
- Страница 84
- Страница 85
- Страница 86
- Страница 87
- Страница 88
Урок 18. Местоимения. Лични местоимения
- Страница 89
- Страница 90
- Страница 91
Урок 19. Показателни местоимения
- Страница 92
- Страница 93
Урок 20. Въпросителни местоимения
- Страница 94
- Страница 95
- Страница 96
Урок 21. Относителни местоимения
- Страница 97
- Страница 99
Урок 22. Глагол. Наречие
- Страница 101
- Страница 102
- Страница 103
- Страница 104
- Страница 105
Урок 23. Части на речта и части на изречението (обобщение)
- Страница 106
- Страница 108
Проверка и самопроверка на езиковата подготовка
- Страница 109
- Страница 110
- Страница 111
- Страница 112

Урок 28. Правописни правила
- Страница 130
- Страница 131
- Страница 132
- Страница 133
Урок 29. Правоговор. Правопис. Пунктуация (Обобщение)
- Страница 134
- Страница 135
- Страница 136
- Страница 137
- Страница 138

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.