Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 45

Зад. 2 Глаголите и местоименията се изменят по лице .

            Глаголи:  1л. имам; имаме                  Местоимения: 1л. аз; ние

                             2л. имаш; имате                                              2л. ти; вие

                             3л. имам; имат                                                3л. той; те

 

            Прилагателните имена, числителните имена и местоименията се изменят по род и число и могат да се членуват.

            Прилагателни                               Числителни                      Местоимения

М.р.    голям; големият                           първи; първият                 мой; моят

Ж.р.    голяма; голямата                        първа; първата                 моя; моята

Ср.р.  голямо; голямото                        първо; първото                 мое; моето

Мн.ч   големи; големите                        първи; първите                 мои; моите

            Притежателните местоимения се изменят по лице, число и род /мой/.

            Виж учебника - стр.155.

 

Зад. 3 Притежателни местоимения в текста: моята – ж.р., 1 л., ед.ч. чл.; твоята – ж.р., 2 л., ед.ч., чл.; Граматическата връзка между притежателното местоимение и името е подчинителна.

В изречението пълната форма на притежателното местоимение изпълнява службата на съгласувано определение /моята роза; моя приятелка; твоята роза/.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.