Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 57

Зад. 2 Eek От текста са извадени само изреченията, в които са употребени отрицателни местоимения. Сказуемите са изписани с удебелен шрифт, а отрицателните местоимения са оцветени в червено.

            • Върху нея никога не бе поставяна шапка, защото това дете, което другарите му кой знае защо наричаха Ян Бибиян, не можеше да търпи шапка на главата си, а и никаква шапка не можеше търпеливо да стои на една такава глава. (Три от сказуемите са изразени с отрицателни глаголни форми – не бе поставяна; не можеше да търпи; не можеше да стои.)

           •  Колкото пъти и да попаднеше някаква шапка върху чорлавите коси на Ян Бибиян, тя не стоеше там повече от една минута, падаше или отхвръкваше сама и никой вече не можеше да я намери. (Две отрицателни глаголни форми.)

           •  Второ, никаква дреха не можеше да стои върху набитото и здраво тяло на Ян Бибиян здрава и чиста повече от един ден. (Сказуемото е изразено с отрицателна глаголна форма.)

            Вида и граматичните форми на местоименията можете да видите на стр.156, таблица 5.

            Думата никога много прилича на отрицателно местоимение, но е местоименно наречие. Кога е наречие за време и всички думи, образувани от него, също са наречия: някога, всякога, когато.

            Употребата на отрицателни глаголни форми засилва, подчертава отрицанието, изразено с отрицателното местоимение.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.