Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 79

Зад. 3 Глаголите и техните форми са записани по следния начин:

Осн. Ф-ма.                  мин.св.вр.      мин.св.деят.прич;                       мин.несв.вр.   мин.несв.деят.прич.

сънувам              сънувах    →   сънувал;                                сънувах   →       сънувал

търпя                 търпях    →     търпял;                                търпях   →        търпял

уча                       учих              учил;                                    учех         →          учел

вървя                  вървях          вървял;                                вървях     →        вървял

нося                    носих       →      носил                                 носех        →       носел

говоря                говорих    →      говорил;                             говорех          говорел

 

Зад. 4 В миналото важен момент от сватбата е сватосването. Късно вечерта родителите на момъка изпращат в дома на девойката сватовници, или годежари. Неслучайно сватосването става по тъмно, за да се запази доброто име на момъка, ако евентуално получи отказ. Сватовникът затваря вратата с гръб, сяда до огнището и започва да рови в пепелта. Най-често родителите от благоприличие не се съгласяват да дадат ръката на дъщеря си още първия път, затова е прието годежарите да ходят най-малко два пъти в дома на момичето. Щом двете страни се споразумеят, започва веселба, която е потвърждение на сключения „договор“. При годежа годеницата получава златен пръстен. Всички годежари отправят благопожелания и благословии за дълъг и щастлив семеен живот.

                                                                                                                                        Весела Георгиева

Не настъпва промяна в смисъла, но сегашно време придава усещане за по-голяма достоверност на казаното и  по-жив изказ.

Зад. 5 отишал / отишъл – отишли (в мн.ч. гл. звук изчезва, значи е Ъ)

живяли / живели - променливо Я пред мека сричка се изговаря и пише Е

видяли / видели - променливо Я пред мека сричка се изговаря и пише Е

изсякли / изсекли - променливо Я пред мека сричка се изговаря и пише Е

тръгнъли / тръгнали - съмнителният звук А/Ъ не изчезва в мн.ч., значи е А.

повлякли / повлекли - променливо Я пред мека сричка се изговаря и пише Е

преписал / преписъл – преписали (съмнителният звук А/Ъ не изчезва в мн.ч., значи е А.

посмяли / посмели - променливо Я пред мека сричка се изговаря и пише Е

потискал / потискъл – потискали (съмнителният звук А/Ъ не изчезва в мн.ч., значи е А.

 

Зад. 6 (да) порасна - пораснах – пораснал (мин.св.деят.прич.); пораснех – пораснел (мин.несв.деят.прич.)

Морфемен анализ на пораснал: 1. ср. думи, за да открием корена – расна, расъл, раснене, израсна; 2. по – представка (стои пред корена; 3. н-а-л - наставки; а – при много глаголи наставката и окончението са се слели: расна, взема и др.; за учениците няма особено значение този факт, по-важно е да различат отделните части на думата, което им помага да усъвършенстват правописа си.

пораснал – по-рас-н-а-л; пораснел – по-рас-н-е-л

Пораствам – пораствах – пораствал (мин.св.деят.прич); пораствах – пораствал (мин.несв.деят.прич.)

Морфемен анализ на пораствал: 1. Ср. думи – пораста, израстване, растеж; по – представка, т-ва-л – наставки

пораствал – по-рас-т-ва-л

Зад. 7 Отг. а)

Живели някога братче и сестриче.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.