Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 83

Зад. 11 • преведен – от гл.  (да) преведа, преведох преведен (е преведен – сказуемо)

смятан – от смятам, смятах смятан (е смятан – сказуемо)

превърнат – от (да) превърна, превърнах→ превърнат (превърнат е – сказуемо)

удивени – от (да) удивя, удивих → удивен (бяха крайно удивени – сказуемо)

Страдателните причастия са образувани от глаголи и в значението им има информация за глаголното действие; лесно можем да установим глагола, от който е образувано причастието.

Всички страдателни причастия в текста са част от сказуемото.

В текста има една дума, която , ако не внимаваме, можем да сбъркаме с причастието - издаването; това е нелична глаголна форма, но не е причастие, а отглаголно съществително;

 

Зад. 12 Изречения, в които глаголите са в страдателен залог:

През изминалата година бяха създадени много нови български песни.

Моливът ми беше счупен.

Счупеният молив беше подострен.

В тези изречения глаголното лице не извършва действието, а го приема („страда“): (песните) бяха създадени от…;(моливът) беше счупен от, беше подострен от…; изреченията могат да бъдат продължени с от еди-кой си и ще бъде назован логическият вършител на действието, ако е нужно, ако говорещият иска.

 

Зад. 13 • намеря – намерен, намерана, намерено, намерени

потърся – потърсен, потърсена, потърсено, потърсени

открия – открит, открита, открито, открити

бруля – брулен, брулена, брулено, брулени

пролея – пролят, пролята, пролято, пролети; пролян, проляна, проляно, пролени

изпея – изпят, изпята, изпято, изпети

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.