Web Analytics Made Easy - StatCounter

Български език - 6 клас, изд. "Булвест 2000"

Български език за 6клас, издл Булвест 2000БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, 6 КЛАС
Издателство  „Булвест 2000” , К. Димчев и колектив


Първи Раздел: Текстът в речевото общуване
Урок  1. 1. Същност и функции на текста. Видове текст (Повторение и разширение)
- Страница 10
- Страница 11
- Страница 12
Урок  1. 2. Текстът в научната сфера на общуване
- Страница 14
- Страница 15
Урок  1. 3. Урочната статия като вид научен текст
- Страница 16
Урок  1. 4. Текстът в научното общуване  (Обобщителни упражнения)
- Страница 17

Втори Раздел: Изречението в текста. Строеж на простото изречение  
Урок  2.1. Видове прости изречения по цел на общуване и по състав
(Повторение и разширение)
- Страница 23
- Страница 24
- Страница 25
Урок  2.2. Строеж на простото изречение. Сказуемно определение
- Страница 26
- Страница 27
Урок  2.3. Безглаголни прости изречения
- Страница 28
- Страница 29
Урок  2.4. Безподложни и безлични прости изречения
- Страница 30
- Страница 31
- Страница 32
Урок  2.5. Обособени части
- Страница 33
- Страница 34
- Страница 35
- Страница 36
Урок  2.6. Вметнати думи и изрази
- Страница 38
Урок  2.7. Строеж и функции на простото изречение (Обобщителни упражнения)
- Страница 40
- Страница 41
- Страница 42

Трети  раздел: Изречението в текста. Строеж на сложното изречение. Сложно съчинено изречение
Урок  3.1. Използване на съчинителното и на подчинителното свързване в изречението и в текста (Повторение и разширение)
- Страница 46
- Страница 47
- Страница 48
Урок  3.2. Сложно съчинено изречение. Видове
- Страница 50
- Страница 51
- Страница 52
Урок  3.3. Пунктуация и интонация на сложното съчинено изречение
- Страница 53
- Страница 54
Урок  3.4. Сложното съчинено изречение в системата от сложни изречения
(Обобщителни упражнения)
- Страница 54
- Страница 55
- Страница 56

Четвърти  раздел: Думата в изречението и в текста. Части на речта. Местоимение
Урок 4. 1. Части на речта. Местоимение (Повторение и разширение)
- Страница 60
- Страница 61
Урок 4. 2. Притежателно местоимение
- Страница 62
- Страница 63
Урок 4. 3. Възвратни местоимения
- Страница 64
- Страница 65
- Страница 66
Урок 4. 4. Неопределително местоимение
- Страница 67
- Страница 68
- Страница 69
Урок 4. 5. Отрицателно местоимение
- Страница 70
- Страница 71
- Страница 72
Урок 4. 6. Обобщително местоимение
- Страница 73
- Страница 74
Урок 4. 7. Употреба на местоименията в изречението и в текста (Обобщителни упражнения)
- Страница 75
- Страница 76

Пети раздел: Думата в изречението и в текста. Нелични глаголни форми  изречение
Урок  5.1. Глагол. Залог на глагола
- Страница 81
- Страница 82
- Страница 83
Урок 5. 2. Нелични глаголни форми. Сегашно деятелно причастие
- Страница 84
- Страница 85
- Страница 86
Урок 5. 3. Минало свършено деятелно причастие

- Страница 87
- Страница 88
Урок 5. 4. Минало несвършено деятелно причастие
- Страница 89
- Страница 90
Урок 5. 5. Минало страдателно причастие
- Страница 91
- Страница 92
Урок 5. 6. Деепричастие
- Страница 93
- Страница 94
- Страница 95
Урок 5. 7. Използване на нелични глаголни форми в текста (Обобщителни упражнения)
- Страница 96

Шести раздел: Думата в изречението и в текста. Сложни глаголни времена
Урок 6. 1. Минало неопределено време
- Страница 100
- Страница 101
- Страница 102
Урок 6. 2. Минало предварително време
- Страница 103
- Страница 104
- Страница 105
Урок 6. 3. Бъдеще време в миналото
- Страница 106
- Страница 107
- Страница 108
Урок 6. 4 Съвместна употреба на глаголните времена
- Страница 108
- Страница 109
- Страница 110
Урок 6. 5. Използване на сложни глаголни времена в текста (Обобщителни упражнения)
- Страница 111
- Страница 112

Седми раздел: Думата в изречението и в текста. Смислова и звукова страна на думата
Урок 7. 1. Смислова страна на думата. Речниково значение (Повторение и разширение)
- Страница 115
- Страница 116
- Страница 117
Урок 7. 2. Употреба на домашни думи и на чужди думи в текста
- Страница 119
- Страница 120
Урок 7. 3. Видове чужди думи в българския език
- Страница 121
Урок 7. 4. Звукова страна на думата (Повторение и разширение)
- Страница 123
Урок 7. 5. Употреба, правоговор и правопис на думите в текста
- Страница 125
- Страница 126

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.