Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 15

Зад. 17 Термини от:

              • фонетика (изучава звуковия строеж на езика)– гласен звук 

              • морфология (изучава думите като части на речта, строежа и формите им) – съчинителен съюз 

              • синтаксис (изучава строежа на словосъчетанието и изречението; думите като части на изречението)– възклицателно изречение, приложение, съчинително свързване

              • лексикология (изучава произхода на думите, речниковото им значение) – пароними, речниково значение

eek Фонетика, морфология, синтаксис, лексикология са дялове на езикознанието (науката за езика). 

Зад. 18 Имунитетът е краткотраен. 

               Синтактичен анализ: Имунитетът (подлог) е краткотраен (съставно именно сказуемо). Изречението е просто (има едно сказуемо), двусъставно (съдържа и двете главни части), кратко (съдържа само главни части).

             Морфологичен анализ: имунитетът – съществително име, м.р., ед.ч., членувано с пълен член -ът

             е – форма на спомагателния глагол съм, 3л., ед.ч., сег. вр.

             краткотраен – прилагателно име, м.р., ед.ч.

eek Съществителното име имунитет е членувано с пълен член (имунитетът), защото е подлог в изречението.

Зад. 19  Нови термини: сфера на общуване, терминология

                 Речниково значение: терминология – съвкупност от всички термини, които се използват в определена наука, изкуство или професия.

eek Разказ, епитет, олицетворение, сравнение са термини от литературната терминология.

                 Граматично значение: терминология – съществително име, ж.р., ед. ч.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.