Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 23

Зад. 1   Съставени са от нажежени газове. Съставени сасъставно именно сказуемо; от нажежени газове (От какво са съставени?)– непряко разширено допълнение. Непряко, защото е свързано със сказуемото с предлога от , а разширено, защото нажежени е определение на газове.

Всяка част на изречението, която съдържа определение е разширена част. Езикови термини - разширена част

 

Зад. 2  Словосъчетанието големите планети е подчинително. Големите (съгласувано определение) пояснява планети (определяемо). Ако изключим думата планети, словосъчетанието ще загуби смисъла си.

  •  Словосъчетанието Земята, Юпитер, Марс, Венера е съчинително. Думите в състава му са самостоятелни по смисъл. Ако изключим някоя от тях, словосъчетанието ще запази смисъла си.

 

Зад. 4 Подлогът се членува с пълен член, когато е изразен със същ. име от м.р., ед.ч.

Диаметърът на най-голямата известна досега звезда е 4000 пъти по-голям от диаметъра на Слънцето …

  •  Ако подлогът е разширен със съгласувано определение, то пълният член се приема от определението:

Корабът акостира в пристанището; Презокеанският кораб акостира в пристанището.

 

Зад. 5 Яна, ти пътувала ли си с презокеански кораб?

 

Зад. 6 В примера от зад. 5 подлогът е удвоен ( Яна – същ. име; ти – лично местоимение), сказуемото е сложна форма на глагола пътувам (пътувала си).

 

Зад. 7 Определението и приложението поясняват подлога в изречението, а допълнението и обстоятелственото пояснение - сказуемото.

 

Зад. 8 Предвкусвам паника в научните среди.Паника – допълнение (Какво предвкусвам? Пояснява сказуемото предвкусвам); Научните – съгласувано определение (Какви среди? Пояснява допълнението среди.).

            Разхождахме се бавно по земята. Бавнообстоятелствено пояснение за начин (Как се разхождахме? Пояснява сказуемото разхождахме се). Земятанепряко допълнение (По какво се разхождахме? Пояснява сказуемото разхождахме се).

            Разширена част е научните среди.

Определението е разширяваща част. Следователно всяка част, която съдържа определение, е разширена част.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.