Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 54 /2

Зад. 30   Първи абзац: описание на Чернишка – преобладават прилагателните имена (Беше женско и твърде дребно. Цветът на козината му бе сивочер с мътен, зеленикав оттенък и т. н.)

               Втори абзац: повествование – разказва се за срещата на Чернишка с вълчицата, наблюдава се засилена глаголност, представят се последователно протичащи действия (Повдигна; помириса; вмъкна се, спря се, започна да рови и т. н.)

               Авторът си служи със съобщителни (разказни) изречения по цел на общуване и с прости и сложни изречения по състав. Преобладават сложните съчинени изречения.

               Използвани съчинителни съюзи: и, а, но;

               Съюзът и свързва:

    думи в словосъчетания – женско и твърде дребно; под гушката и корема; бял и заострен;

    прости изречения в състава на сложното – Повдигна глава и помириса въздуха

    Съюзите а и но свързват простите изречения в състава на сложното съчинено – второ и трето изречение от първи абзац.

   Едновременни действия изразяват простите изречения в състава на сложното съчинено от първия абзац.

   Последователни действия изразяват простите изречения в състава на сложното съчинено от втория абзац.

   Синтактичен анализ на второто изречение:

   Цветът (подлог) на козината му (определение) бе сивочер (съставно именно сказуемо) с мътен, зеленикав оттенък (определения), а бялата (определение) ивица (подлог) под гушката и корема (определение) имаше (сказуемо) сив, почти оловен (определения) цвят (допълнение).

    Пунктуационен анализ: първата запетая отделя еднородни определения; втората запетая отделя простите изречения в състава на сложното (съюзът а винаги изисква запетая); третата запетая отделя еднородни определения.

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.