Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 61

Зад. 6 Kiss Самостойните думи са подчертани, а служебните са изписани с удебелен шрифт.

Сребърният извор клокочеше между камъните и грееше в нощта като месечина (Светослав Минков).

Морфологичен анализ:

сребърният – отн. прил. име, м.р., ед.ч., чл.(членувано с пълен член ят, защото е съгласувано определение на подлога)

клокочеше – глагол, 3 л., ед.ч., мин. несв. вр., II спр. (той ще клокочи)

в – предлог

нощта – същ. име, ж.р., ед.ч., чл.(та)

.

Зад. 7 Топят се бърже снеговете.

            Шумят потоци придошли.

            По изтънелите дървета

            и първите листенца светят

            заострени като игли.

              Синтактична служба на съществителните имена:

            снеговете – подлог

            потоци – подлог

            дървета ( по)дървета) – непряко допълнение (по какво светят?)

            листенца – подлог

            като игли – несъгласувано определение на заострени

 

Зад.8 В последната строфа на стихотворението „Пролет иде“, за да постигне ярко, запомнящо се изображение, Никола Фурнаджиев използва думи в преносна употреба (ще залее, смее се), като по този начин олицетворява пролетта (придава ú човешки черти); използва различни глаголни времена (бъд. вр – ще залее; мин. св. вр. – копня; сег. вр. – смее се), повелителни глаголни форми (лудувай, тичай, играй) иразлични изречения по цел на общуване (съобщителни, въпросително, повелително), които засилват изразителността на текста. Внушението за движение, времевите представи за минало, сегашно и бъдеще пораждат радостното настроение, усещането за възраждащия се живот.

 

Зад. 9 С употребата на звукоподражателните междуметия „ку-ку“ Николай Хайтов постига живост и естественост на изказа. Междуметията са заградени с кавички.

 

Зад. 10 Употребата на сродни думи и различни форми на думата кукувица (кукане, ку-ку, кукувицата, закука) засилва усещането за пролет, за зараждащ се нов живот. В текста тези думи изпълняват службата на подлог (кукувицата няма съперник), сказуемо (Ето, закука кукувицата), пряко допълнение (Овчарите също чакат кукувицата), непряко допълнение (има нещо вълшебно в кукането) несъгласувано определение (кукането на кукувицата).

 

Зад. 11 Заместващи думи са: ни, ти, нея, тебе, тя

Ни (нашия) – притежателно местоимение (вж. приложенията в учебника - стр. 154)

Лични местоимения:

Ти – 2 л., ед.ч., им. п.

Нея – 3 л., ед.ч., ж.р., вин. п.

Тебе – 2 л., ед.ч., вин. п.

Тя – 3 л., ед.ч., ж.р., им. п.

 

Зад. 12 В текста „Кукувица кука“ чрез местоименията сеизбягват повторенията и изказът сатава по-стегнат.

 

Зад. 13 В текста са допуснати много повторения.

Възможна редакция: Като главен разузнавач на горските птици първа долетя любопитната сойка. Тя неспокойно се озърташе, взираше се да открие не нося ли опасност. През това време и аз успях да я разгледам – беше по-дребна от дивия гълъб, но перата ú бяха много по-пъстри и по-красиви.

 

Зад. 14  • Чия е тази химикалка?

               Кого срещнахте?

               Тоз човек е библиотекярят, когото търсиш.

               Кой каквото прави, на себе си го прави.

               Не ми се пие горещ чай. На мене не ми се пие горещ чай.

                 Вж. местоимение 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.