Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 62

Зад. 15 нашата – ж.р., 1 л., ед.ч., чл. (та)

             нашите – 1 л., мн.ч., чл. (те)

            наша – ж.р., 1 л., ед.ч

             ми – 1 л., ед. ч., кратка форма

            Вж. Приложение № 2 на стр. 154.

В изречението притежателните местоимения нашата, нашите и наша са съгласувани определения на подлозите небе, звезди, земята, а ми е несъгласувано определение на непрякото допълнение сърце.

Зад. 16 Лично местоимение: Казах му (на него) бързо да стане от стола.

            Притежателно местоимение: Дрехите му (неговите) бяха по мярка.

Зад. 17 наши – пълна форма, 1. л., мн.ч., нечленувано

Кратката форма на притежателното местоимение им (3 л., мн.ч.) смислово свързва изреченията в текста: квартирата им – квартирата на нашите приятели.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.