Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 96

Страница 96

Зад. 56 Основна функция на текста: образователна; има за цел да запознае читетелите с град Шумен;

Тема на текста: Град Шумен – вчера и днес

Микротеми: Шумен – средище на старите български столици

Град Шумен по време на турското робство

Шумен – средище на богат културен живот

Градът днес

Ключови изрази в текста: град Шумен; средище на старите български столици; именити българи; едно от първите читалища в страната; важен кръстопът и средище на културни и просветни дейности

Глаголни форми: 

лична глаголна форма: имат – глагол, 3л., мн.ч., сег.вр.

нелична глаголна форма: отседнал – мин. св.деят.прич., м.р., ед.ч.

Прилика между неличните и личните глаголни форми – изразяват действие.

Разлика – граматическите признаци: причастието се изменя като прилагателно име, а не като глагол.

 

Зад. 57 Глаголи в деятелен залог: разказват, защитавали (логически (действителен) вършител на действието е подлогът в изречението).

Глаголи в страдателен залог: е ограден, е построена (действителният вършител на действието не е означеният чрез подлога, а означеният чрез допълнението в изречението – е построен от, е ограден от).

Формата за страдателен залог е ограден е образувана от глагола оградя

 

Зад. 58 Сегашни деятелни причастия:

търсещия – м.р., ед.ч., чл., съгласува се с хан Аспарух, изпълнява службата на съгласувано определение

носещо – ср.р., ед.ч., съгласува се с името, изпълнява службата на определение

 

Зад. 59 Причастия, употребени в текста:

бродели – минало несвършено деятелно причастие, 3л., мн.ч., в изречението изпълнява службата на сказуемо

защитавали – минало несвършено деятелно причастие, 3л., мн.ч., в изречението изпълнява службата на сказуемо

живели – минало свършено деятелно причастие, 3л., ед.ч., в изречението изпълнява службата на сказуемо

живял – минало свършено деятелно причастие, 3л., ед.ч., в изречението изпълнява службата на сказуемо

Образуване:

от основата за минало несвършено време: бродех – бродел, защитавах – защитавал

от основата за минало свършено време: живях – живял

Възможна грешка: при множествено то число на причастието живял – живял, но живели

 

Зад. 60 Минали страдателни причастия, употребени в текста

ограден – м.р., ед.ч.

построена – ж.р., ед.ч.

основано – ср.р., ед.ч.

издигнат – м.р., ед.ч.

В текста всички минали страдателни причастия изпълняват службата на сказуеми (в рамките на глаголните форми за страдателен залог: е ограден, е построена, е основано, бе издигнат)

 

 

Зад. 61 Спрях до голямата сграда, не знаейки как да продължа по-нататък.

Мислейки за последствията, Константин най-после се реши да действа.

Плувайки във водата, рибите дишат със специални органи – хриле.

Образуване:

          не знаейки – от сегашната основа на глагола зная с наставка –йки

          • мислейки – от сегашната основа на глагола мисля с наставка –йки

          плувайки – от сегашната основа на глагола плувам с наставка –йки

Преобразувани варианти:

Спрях до голямата сграда, като не знаех как да продължа по-нататък.

 Мислещ за последствията, Константин най-после се реши да действа.

 Когато плуват във водата, рибите дишат със специални органи – хриле.

 

 

Зад. 62 Ученикът, неумеещ да преразказва текст, ще получи слаба оценка на контролната работа.

   Ученик, който не умее да преразказва текст, ще получи слаба оценка на контролната работа.

Човекът видял колата, но шофьорът на колата не видял.

Всяко лято той ходел да бере гъби в близката планина.

Всички ценни предмети в къщата са изгорели по време на пожара.

Тъй като токът спря, яденето остана несготвено.

Подадоха дебела вълнена дреха на треперещия от студ човек.

  Подадоха дебела вълнена дреха на човека, треперещ от студ.

 

Зад. 63 Отг. в)

Редактирани варианти на сгрешените примери:

а) видяла – видели

б) летяла – летели

г) поляла – полели

 

Зад. 64 Отг. а)

Излязох от стаята, не можейки да си поема дъх.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.