Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 21

Зад. 1

           1.1. Да.

           1.2. С думата може да се изрази всичко.

           1. 3. Епитет, метафора, повторение, алитерация, асонанс

Зад. 2 Метафора – огънят и страстта на лятото са направили това.

Зад. 3 3. 1 Аз нарамих вече пушка

                   И тичам на глас народен.

            3. 2. Променя се звученето на текста, той става обикновен, губят се акцентите.

            3. 3. Промяната на местата на думите в изречението (инверсия) поставя акценти върху глаголите нарамих, тичам и епитета народен.

Зад. 4 4. 1. Многократното повторение на обръщението майко засилва изповедния характер на творбата и допринася за изграждането на обаятелния образ на майката.

Зад. 5 Анафора – повторение на едни и същи звукови съчетания или думи в началото на стиховете, за да се подчертае значението на отделната дума и да се изрази по-силно чувството:

            Ако ли, мале, майноле,

            жив и здрав стигна до село,

            жив и здрав с байряк в ръка

            · Епифора – повторение на едни и същи звукови съчетания или думи в края на стиховете, за да се засили музикалната и емоционалната изразителност на поетическата реч:

Лятото отминава.

            Както всичко.

            И както всички.

            Вече морето шуми: „Отминава!”

Вече листата трептят: „Отминава!”

            Вече птиците крещят: „Отминава!”

                                                                       Божидар Божилов

            В примера има сложно съчетание на анафора (вече) и епифора (отминава).

            · Етимологична фигура – непосредствено свързване на думи с еднакъв корен, чрез което се набляга на смисъла им и се създава благозвучие:

            Там, дето баща и братя

черни чернеят за мене!...

                                   Хр. Ботев

            · Спираловидно повторение – повторение на последната дума или словосъчетание от един стих в началото на следващия стих. По този начин се акцентира върху художественото и идейно-емоционалното значение на повтаряните думи:

Кажи им, майко, да помнят,

да помнят, мене да търсят:

бяло ми месо по скали,

по скали и по орляци,

черни ми кърви в земята,

в земята, майко, черната!

                                   Хр. Ботев

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.