Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 90

Зад. 2 чистене – чистя (несв.вид); (да) изчистя (св.вид)

чистя – той ще чистиII спр.

(да) изчистя – той ще изчисти - II спр.

бръмчене – бръмча (несв.вид); (да) забръмча (св.вид)

бръмча – той ще бръмчи - II спр.

(да) забръмча – той ще забръмчи - II спр.

разбиране – разбирам (несв.вид); (да) разбера (св.вид)

Разбирам – той ще разбира - III спр.

(да) разбера – той ще разбере - I спр.

Думите чистене, бръмчене и разбиране са отглаголни съществителни.

Спрежението на глаголите от свършен и несвършен вид, образувани от един глагол, може да бъда както  едно и също, така и от различно.

.

 

Зад. 3 • кипене (отглаголно съществително) – от гл. кипя (несв. вид)  (да) изкипя (св.вид)

           • учене (отглаголно съществително) – от гл. уча (несв.вид) (да) науча (св.вид)

           • тичащ (сегашно деятелно причастие) – от гл. тичам (несв. вид) (да) изтичам (св.вид)

           • стоящ (сегашно деятелно причастие) – от гл. стоя (несв.вид) (да) постоя (св.вид)

           • гледайки (деепричастие) – от гл. гледам (несв.вид) изгледам (св.вид)

           ♦ Основна форма на глагола - 1л., ед.ч., сег.вр. (в тази форма се записани всички глаголи).

.

 

Зад. 4 Вид на глаголите:

               • се връща (аз се връщам) – несв.вид св.вид – върна 

            • сяда (аз сядам) – несв.вид св. вид - седна;

           натъпква (аз натъпквам) – несв. вид св. вид – натъпка;

            вика (аз викам) – несв.вид св. вид - извика;

           разказва (аз разказвам) – несв.вид св. вид - извика;

            е минал (аз (да) мина) – св.вид несв. вид – е минавал.

 Преобразуване на текста:  Тази вечер дядо се върна, седна на прага и натъпка лулата си.

                                           После извика баба и ú разказа как е минал ловът.

.

 

Зад.5 Сутрин правя гимнастика или тичам, вземам душ и излизам.

глаголите са в несвършен вид.;

използвано е сегашно време;

действията са представени в процес на извършване

            Сутрин направя гимнастика или потичам, взема душ и изляза.

глаголите са в свършен вид.

използвано е сегашно време;

действията са представени цялостно

Изреченията казват едно и също нещо, разликата е в нюансите – второто изречение звучи неангажиращо, сякаш на тези действия не се отдава особено значение и те се извършват набързо, докато първото изречение внушава, че говорещият се отнася много сериозно към тях. Сравнете: тичам (сериозно) – потичам (малко); вземам душ (сериозно) – взема душ (набързо).

 

 

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.