Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 99

- Страница 99

Зад. 1 Глаголните форми, с които са предадени основните събития в текста, са подчертани, а формите, с които са предадени предходни събития, са изписани с удебелен шрифт.

            Пейчо останал сам и започнал да пее, колкото му глас държи. Изпял всичките песни, които бил чул от майка си. Настанало пладне. Пейчо огладнял. Забравил поръчката на майка си, напуснал къщичката и влязъл в двора на великанския дворец. Насред двора имало едно голямо корито, подпряно с тояжка. Под коритото някой бил наредил цяла трапеза за ядене. Гладният Пейчо преглътнал, огледал се и като видял, че няма никого, влязъл под коритото и почнал да лапа.

Преизказните форми, употребени в текста, в изявително наклонение съответстват на минало свършено време.

Текстът, преобразуван в изявително наклонение:

            Пейчо остана сам и започна да пее, колкото му глас държи. Изпя всичките песни, които бе чул от майка си. Настана пладне. Пейчо огладня. Забрави поръчката на майка си, напусна къщичката и влезе в двора на великанския дворец. Насред двора имаше едно голямо корито, подпряно с тояжка. Под коритото някой бе наредил цяла трапеза за ядене. Гладният Пейчо преглътна, огледа се и като видя, че няма никого, влезе под коритото и почна да лапа.

♦ Основновно гл. време: минало свършено и минало несвършено (имаше).

♦ Допълнително гл. време: минало предварително.

 

Зад. 2 Според глобалните прогнози за промените на климата в България около 2080 година може да има увеличение на средната температури от 2 до 5 градуса, което ще доведе до изместване на субтропичния климат в северна посока. Климатичните сценарии за България предвиждат увеличаване на наводненията, сушите и ураганните ветрове. При затоплянето се очаква да се разпространят нови болести и вредители. Промяната на климата ще се отрази върху живота на хората, на животните, на растенията.

Редактиран текст (замяна на глаголите от изявително наклонение с преизказни форми):

            Според глобалните прогнози за промените на климата в България около 2080 година можело да има увеличение на средната температури от 2 до 5 градуса, което щяло да доведе до изместване на субтропичния климат в северна посока. Климатичните сценарии за България предвиждали увеличаване на наводненията, сушите и ураганните ветрове. При затоплянето се очаквало да се разпространят нови болести и вредители. Промяната на климата щяла да се отрази върху живота на хората, на животните, на растенията.

По-убедително звучи текстът в изявително наклонение (първият текст).

 

Зад. 4 Не си можал да въплътиш във теб

            създанията на творческата мисъл.

            И не за песен геният ти слеп,

            за груб брътвеж те само бил орисал.

Чрез употребата на преизказни глаголни форми (не си можал, бил орисал) лирическият говорител изразява несъгласието си с казаното и иронизира авторите на тези твърдения.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.