Страница 23

 

Зад. 5  А. Най-старият от тях, който беше най-снажен, дълголик, сух, жълт, с гъста черна брада, се беше излегнал до стената и от време на време изпущаше един гъстък пушек из устата си. Той слушаше внимателно какво разказваше един от събеседниците му. (...) сегиз-тогиз челото му, въз което личеха зарасли рани, се набърчаше отрицателно, или пък клюмаше утвърдително.

            Б. Оня, който разказваше, беше един висок мъж с дребно и надупчено от шарката лице, с дълги сиви мустаци и с лукави, дръзки очи. Той носеше едно огромно извехтяло и без копчета палто... Никой не знаеше нищо от миналото му, преди да дойде във Влашко, освен това, че той бил войвода на някаква хайдушка чета в Македония. Може би тоя слух беше причината, дето той упражняваше осезателно влияние въз другарите си хъшове.

             · Думи и изрази, които означават „бедност”: огромно извехтяло и без копчета палто

            · Думи и изрази, които означават „болезненост”: сух, жълт; зарасли рани; надупчено от шарка лице

Зад. 6  Един страшен и възторжен вик повтори най-последните думи на Знаменосеца. Кръчмата екна от тоя вик. На всички очите бяха пламнали, светеха с пламъка на чистия патриотизъм, сиреч на самоотвержението. Чашите се изново наляха. Едно внезапно разбуждане на духовете и сърцата се забележи. Всичките тия лица, одеве груби и свирепи, изведнъж се обляха с някакво изражение на благородство и решителност.

            Езикови средства (думи и изрази) за сходство: страшен и възторжен; бяха пламнали; светеха с пламъка; изражение на благородство и решителност

            · Езикови средства за контраст: одеве груби и свирепи (контрастират на описанието на хъшовете след речта на Странджата; виж подчертаните изрази)

            · Откъсът разкрива силата на думите на Знаменосеца чрез въздействието им върху озверелите преди малко хъшове. Грубостта и жестокостта по лицата им е заменена от изражение на благородство и решителност. От жалки несретници, груби и освирепели, хъшовете се превръщат във величави личности.

Зад. 7  Думи и изрази в авторовите ремарки, които характеризират:

            · баба Илийца: с нерешителен вид; лицето ú се угрижи и гласът ú затрепера; думата се задъни в гърлото ú; тя тръгна безнадеждно

            · отец Евтимий: се разсърди; страх и гняв се изобразиха по лицето на намръщения калугер; разбра, че тая жена иска да му говори нещо опасно и извика; сърдитият калугер

            · Контрастът между героите е откроен чрез описание на душевното им състояние – загрижеността на баба Илийца и страхът на калугера.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси