Web Analytics Made Easy - StatCounter

Г

Главни части на изречението – Вж. Главни части

Глаголи от несвършен вид – глаголите  от несвършен вид представят действието в неговото развитие (мигам, слушам, чакам). Тези глаголи имат  самостойно сегашно време – спрягат се направо (аз мигам, аз слушам, аз чакам).

Глаголи от свършен вид – глаголите от свършен вид представят действието в неговата цялост, в неговата завършеност (мигна, прослушам, изчакам). Тези глаголи имат несамостойно сегашно време – спрягат се с помощта на съюза да (аз (да) мигна, аз (да) прослушам, аз (да) изчакам).

Граматика дял от езикознанието, който изучава частите на речта и частите на изречението. Граматиката се състои от два дяла: морфология  и синтаксис.

Surprised Прилагателните имена граматически и граматичен са абсолютни синоними.

Граматическа грешка – грешка, допусната поради нарушаването на някое граматическо правило (съгласуване на думите в изречението,

употреба на пълен и кратък определителен член, употреба на падежни форми и т.н.

      • С кой ще ходите на разходка? Правилно: С кого ще ходите на разходка? Допусната е граматическа грешка при употребата на

въпросителното местоимение.

      • Група ученици се опитваха да преминат по въжения мост. ПравилноГрупа ученици се опитваше да премине по въжения мост.

Допусната е граматическа грешка при съгласуването на подлога и сказуемото.

Граматически признаци – род, число, падеж (остатъци от падежни форми), членуване, степенуване, лице, време, залог, вид (на глагола), наклонение

Граматическо значение на думата – граматическите признаци на дадена дума:

      • уча – гл., 1л., ед.ч., сег.вр., II спр.

      • учител - същ. име, м.р., ед.ч. 

      • учителите – същ. име, м.р., мн.ч., чл. 

      • най-непокорната – прил. име, ж.р., ед.ч., чл., степ. 

      • кого – въпр. мест., м.р., ед.ч., вин.п.

      • или – съюз      

Kiss Когато определяме граматическото значение на думата, ние правим морфологичен разбор.

Вж. - Страница 76, зад. 53;    

Група на подлога – Вж. Главни части

Група на сказуемото – Вж. Главни части 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.