Web Analytics Made Easy - StatCounter

М

 Мека сричка –  Сричка, в чийто състав влизат меки съгласни или предните гласни е и и, се нарича мека сричка.

Меки са сричките, които съдържат е, и, ю, я, ь:

      • съдържа звуковете е, и (петък, чист, училище);

      • буквите ю, я след съгласен звук (люляк; лято; дюни);

      • ь (Кольо, фотьойл, шофьор)      

Сравни с  Твърда сричка

Меки съгласниСъгласните, които се изговарят при по-голямо повдигане на средната част на езика към твърдото небце, са меки.

Surprised Кажи наглас думите лупа и люляк, като се съсредоточиш върху мястото на езика спрямо небцето, и ще усетиш, че по различен начин произнасяш звука л. Това е така, защото в думата лупа л е твърд съгласен звук, а в думата люляк е мек съгласен звук. Тази мекост е означена с буквата ю. Вж. Звук и буква

Меки са съгласните звукове, след които стоят буквите ь, ю, я (гьол, грях, любов).

Й е винаги мек съгласен звук.

Местоимение – Вж. Местоимение                                                                                                                       

Местоименни наречия Вж. Наречие

Многозначност на думата  Свойството на думата да има няколко свързани помежду си смислови значения се нарича многозначност. По-голяма част от думите в даден език са многозначни. В речниците многозначните думи се отбелязват с поредни цифри в рамките на една статия. Омонимите се отбелязват с горен индекс в различни статии.

 Думата изучавам има 4 значения: изучавам 1. Получавам знания и сръчности, достигам нещо чрез учене. Изучавам занаят. 2. Посредством наблюдения; съпоставяния и пр. получавам знания; проучвам, изследвам. Изучавам болест. 3. Давам някого на училище. Изучих сина си. 4. Запознавам се, разбирам. Изучих града.

Вж. - Страница 76, зад. 56; - Страница 74

Морфема – Най-малката значеща част в състава на думата се нарича морфема.

Според мястото, което заемат в думата, и според значението си морфемите биват: корен, представка, наставка, окончание и определителен член.

Според това дали служат за образуване на нови думи, или на различни форми на думата, морфемите биват словообразувателни (представка и наставка) и формообразувателни (окончание и определителен член).

Undecided Как се прави морфемен анализ на думата, можете да видите в раздела Части на речта, макар че морфемите се изучават от лексикологията.

Морфемен анализ – определяне на строежа на думата (от какви морфеми се състои)

Морфология – вж. Морфология

Морфологичен анализ – вж. Морфологичен анализ 

Мото = Епиграфвж. Мото


 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.