А

Абревиатура Съкратена сложна дума, образувана от началните букви или срички на думите, влизащи в състава на сложното название.

        • ОУ (Основно Училище)

        •  БНТ (Българска Национална Телевизия)

        •  ЕС (Европейски Съюз)

        • спецкурс (специализиран курс)

Cool абревиатура = акроним

Абсолютни синоними Думи, които напълно съвпадат по значение и употреба.

        • езикознание и лингвистика;                    адресант и подател

        • граматичен и граматически                   адресат и получател

        • вертолет и хеликоптер

Абстрактни (отвлечени) съществителни имена  – Съществителните имена, с които се назовават нематериалните неща, тези, които не можем да възприемем със сетивата си, а можем само да ги мислим (усещаме ги, разбираме ги с ума си, но не можем да ги видим, да ги пипнем):

        • радост, страх, надежда, любов, чест, достойнство, човещина и др.

Авторска реч Речта на автора в дадено художествено произведение; речта, в която авторът говори от свое име, а не от името на героя:

        •  – Чекай, облечи това отгоре! - И тя му подаде връхна дреха, с която беше покрила детето. - Взех манастирско скришом, боже, прощавай, грях сторих...(Ив. Вазов, "Една българка").

Вж. Страница 32, зад.3

АдресантЛице, което изпраща съобщение (подател).

Акроним – Удобнопроизносима дума – неологизъм или популярна дума, получена от части на абревиатурата. Целта е благозвучност и бързина

при произнасяне и записване.

        Българска Академия на Науките – БАН

Cool акроним = абревиатура

Алегория – вж.  Алегория

Алитерация – вж.  Алитерация

Анафора – вж. Анафора

Антоними – Думи с противоположно значение.

        • млад  стар

        • горе  долу

        • бързо  бавно

Антонимите винаги принадлежат към една и съща част на речта (съществителни, прилагателни, наречия и т.н).

Арго – Изкуствено създаден език на отделна група  с цел тайност на общуването. Таен говор.

Архаизъм (от гръцки през френски – стар)Стари думи или изрази, които вече не се употребяват в обикновения съвременен език.  

        • софра вид ниска масичка

        • бран, рат  война

        • хоратя  говоря

Асонанс – вж. Асонанс

Абревиатура се нарича и когато от две думи в словосъчетанието първата се съкрати до първата сричка, а втората дума, която бива пояснена от първата, остане цяла (например спецкурс).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане