Web Analytics Made Easy - StatCounter

СИНТАКТИЧНИ СИНОНИМИ (синтактична синонимия)

I.Синтактични синоними – Думи и словосъчетания, от една страна, и подчинени изречения, от друга, които изпълняват една и съща функция в изречението и имат близко значение. Замяната на думи и словосъчетания с подчинени изречения е много важна, за да бъде стилът ясен, естествен и хубав. Еднообразният изказ прави текста тромав.

II. Замяна на обособени части с подчинени изречения и обратно

Обособени определения подчинени определителни изречения

Cool В примерите обособените части са подчертани, а подчинените изречения са изписани с удебелен шрифт.

1. Обособено определение, изразено чрез прилагателно име или страдателно причастие, може да се замени с подчинено определително изречение с помощта на относително местоимение и спомагателния глагол съм и обратно (като се изпусне относителното местоимение и спомагателният глагол в подчиненото определително изречение).

      • Погледът ú, искрен и благ, проникваше в душата му. Погледът ú, който беше искрен и благ, проникваше в душата му.

      Облаците, които бяха перести, слоести, пересто-купести, рисуваха чудни картини. Облаците,перести, слоести, пересто-купести, рисуваха чудни картини.

Surprised В този случай замяната на подчиненото определително изречение с обособени определения е наложителна, защото изречението е красиво, поетично, а чрез подчиненото определително изречение се подчертават термините и се губи очарованието на самите думи. В обособената част се загубва терминологичното значение и думите се възприемат като форми – пера, слоеве, куполи, а това кореспондира със сказуемото рисуваха.

      Мачът, който беше изигран безупречно, все пак беше спечелен от противника. Мачът, изигран безупречно, все пак беше спечелен от противника.

Surprised Чрез замяната на подчиненото изречение с обособен израз се избягва повторението на спомагателния глагол съм (беше).

2. Обособено определение, изразено чрез сегашно деятелно причастие, може да се замени с подчинено определително изречение с помощта на относително местоимение и личната форма на същия глагол и обратно (като се изпусне относителното местоимение, а личната форма на глагола се замени със сегашно деятелно причастие).

      • Децата, играещи на двора, не забелязваха наближаващата буря. Децата, които играеха на двора, не забелязваха наближаващата буря.

3. Обособено определение, изразено чрез минало деятелно причастие (на –л), може да се замени с подчинено определително изречение, в което причастието образува сложна глаголна форма с помощта на спомагателния глагол съм.

      Изведнъж платната на кораба, отплавал предния ден, отново се появиха на хоризонта. Изведнъж платната на кораба, който беше отплавал предния ден, отново се появиха на хоризонта.

Обособени приложения подчинени определителни изречения

Обособени обстоятелствени пояснения подчинени обстоятелствени изречения

 

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.