Web Analytics Made Easy - StatCounter

Е

Еднородни части на изречението  Вж. Еднородни части

Еднозначни думи Думи, които имат само едно значение. Еднозначни думи в езика са  термините, числителните имена, личните имена, някои думи от бита.

Еднозначните думи в даден език са по-малко от многозначните.

Едносъставно изречение – Вж. Просто изречениеБезглаголно изречение; Безподложно изречение

Езикознание (лингвистика) – Наука за езика; науката, която изучава различните страни на езика (същност, строеж, развитие и др.)

Елиптично изречение – Изречение, в което са изпуснати лесноподразбиращи се части, се нарича непълно или елиптично. На мястото на пропуснатата част в непълното изречение не се пише никакъв препинателен знак. Изключение се прави само когато трябва да се подчертае пропуснато сказуемо.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.