Web Analytics Made Easy - StatCounter

К

Кирилица – Втората славянска азбука, която измества глаголицата. Предполага се, че е съставена от Климент Охридски и е наречена "кирилица" в чест на първия славянски първоучител Константин-Кирил.

Композиция (от лат. compositio – съставяне, подреждане) – Постройката на литературната творба. Елементи на композицията са: пролог, експозиция, завръзка, развитие на действието, кулминация, развръзка, епилог. В композицията на дадена творба може да липсва пролог или епилог. Ретардацията и ретроспекцията също се елементи на композицията.

Композицията на разказа "Една българка" от Иван Вазов съдържа:

1) Експозиция (първи епизод)

2) Завръзка (втори епизод) Срещата с Ботевия четник е представен чрез ретроспекция.

3) Развитие на действието (трети епизод)

4) Кулминация (четвърти епизод)

5) Развитие на действието и втора кулминация (пети епизод)

6) Развръзка (шести епизод)

Но когато говорим за композицията на този разказ, трябва да отбележим, че завръзката е представена чрез ретроспекция, че краят на разказа има смисъла на епилог и т. н.

Композиционна рамка – Повторение на картина, стих, образ в началото и в края на творбата. Чрез тази композиционна особеност авторът подчертава, извежда на преден план, придава особено значение на образ, мисъл, идея.

П. К. Яворов, "Заточеници": Повторението на обръщенията „родни брегове“ (първа строфа) и „роден край“ (пета, последна строфа) очертават композиционна рамка и засилват сърдечното, задушевно, съкровено звучене на творбата, подчертават усещането за раздялата с нещо скъпо.

Елин Пелин, "По жътва": Описанията в началото и в края на текста (образът на слънцето и селяните) оформят композиционна рамка и подчертават мотива за връзката и вечната борба между човека и природата.

Контраст (от фр. contraste – противоположност, рязко различие) – Съпоставяне на образи, картини, преживявания и идеи с противоположни черти: Дон Кихот и Санчо Панса (Сервантес, „Дон Кихот“); Бойчо Огнянов и Кирияк Стефчов(Иван Вазов „Под игото“)

Антитезата и антонимията са съпоставяне на думи и понятия с противоположно значение, а контрастът е съпоставяне на художествени изображения с противоположно съдържание и черти.

Косвена характеристика – Характеристика на литературен герой, при която писателят оставя читателя да съди за чертите на героя по косвен път – от постъпките, мислите, преживяванията, речта на героя, обстановката, сред която живее и др.

Крилати фразицитати от литературни произведения или думи, изречени от поети, писатели, политици, обществени дейци  по конкретен повод. Крилатите фрази се използват като фразеологични словосъчетания както в художествени и медийни текстове, така и в разговорната реч.

       жребият е хвърлен  решението е взето и връщане назад няма; думи, изречени от Цезар, когато преминал река Рубикон и тръгнал с легионите си да превземе Рим

       • мамино детенце  разглезен младеж, свикнал да получава всичко наготово от родителите си; изразът се свързва с повестта на Любен Каравелов "Маминото детенце", в която Николчо (един от главните герои) е мързелив млад човек

 

       • пък каквото сабя покаже  какъвто ми е късметът, каквото е отредила съдбата; стих от Ботевото стихотворение "На прощаване"

Кулминация (от лат. culminatio – възвишаване) – Върховият  момент от развитието на действието в сюжетна творба.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.