Web Analytics Made Easy - StatCounter

Местоимение

 местоимение

I. Местоимение – Местоимение е всяка дума, с която могат да се заменят имената (съществителни, прилагателни, числителни), да се посочват различни обекти и техни признаци или да се пита за тях. Местоимението е заместваща дума.

      Вървяхме дълго към върха, но не успяхме да го изкачим. (Местоимението го замества същ. име върха.)

      Аз харесвам това момиче. (Местоимението аз замества името на говорещия, а местоимението това замества името на момичето.)

      И аз искам такава рокля. (Местоимението аз замества името на говорещия, а местоимението такава замества описанието на роклята, напр. червена на бели цветчета)

Surprised Местоименията това и такава са показателни – те заместват, като показват нещо – и момичето, и роклята са пред очита на говорещите.

      С кого ще ходиш на разходка?

      Срещна ли някого?

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ:   съществително име

                                               прилагателно име

                                               числително име

                                               (В )местоимение          

и запомни: местоимението замества имената в българския език         

 

II. Граматически признаци

Местоимението се изменя по:

1. Род той (м. р.), тя (ж. р.), то (ср. р.); който (м. р.), която (ж. р.), което (ср. р.);

2. Числоаз (ед. ч.), ние (мн. ч); чийто (ед. ч.), чиито (мн. ч.);

3. Лице аз (1. л.), ти (2. л.), той (3. л.); мой (1. л.), твой (2. л.), негов (3. л.);

4. Падеж – аз, кой, някой (им.п.); мене ме, кого, някого (вин.п.); на мене ми, на кого, на някого (дат.п.);

5. Членува се – мой – моят; свой – своят (Членуват се само притежателните местоимения) Вж. Тест

Surprised Местоимението приема граматическите признаци на думата, която замества.

 

III. Видове

1. Лично местоимение – аз, мене ме, мене ми, ние, нас ни, на нас ни... Вж. - Страница 84, - Страница 85, - Страница 86, - Страница 52

2. Притежателно местоимение мой, моя, мое, мои, ваш, ваша, ваше, ваши... Вж. - Страница 52

3. Възвратно лично местоимение себе си, се; на себе си, си  Вж. - Страница 64, - Страница 66

4. Възвратно притежателно местоимение свой, своя, свое, свои, си  Вж. - Страница 65, - Страница 66

5. Показателнио местоимениетози, това, онзи, онези, такъв, онакъв...Вж. - Страница 86,

6. Въпросително местоимениекой, чий, чии, колко, какъв, какви...  Вж. - Страница 88

7. Относително местоимениекойто, чийто, какъвто, каквато... Вж. - Страница 88, - Страница 89- Страница 90

8. Неопределително местоимениенякой, нечий, някакво, някакви... Вж. - Страница 60, - Страница 61, - Страница 67

9. Отрицателно местоимение никой, ничий, никакъв, никаква... Вж. - Страница 64, - Страница 65

10. Обобщително местоимениевсякой, всеки, всякакъв, всички... Вж. - Страница 68, - Страница 69

 

IV. Правопис и употреба

Местоименията, завършващи на И, в единствено число се пишат с Й, а в множествено с И:

           Ед. ч.         Мн. ч.

         Мой       мои

         Който  които

         Някой някои

Задължително използваме възвратно притежателно местоимение в 3л. мн..ч., когато предметът, за чиято принадлежност говорим, принадлежи на подлога.

        • Иван взе своята чанта.

        • Иван  взе неговата чанта. (Чантата не принадлежи на Иван, а на Драган.)

Употреба на падежните форми на местоименията.

Лично местоимение – недопустимо е да се използват заедно форми за именителен и винителен падеж:

Аз ми се спи  Спи ми се.

Местоименията кой, който, някой, никой,всеки, употребени самостоятелно за лица, имат следните падежни форми:

! Съкращения: именителен падеж (им. п.); винителен падеж (вин. п.); дателен падеж (дат. п.)

          Им. п.      Вин. п.         Дат. п.

        • Кой       кого     →    на кого

        • Който  когото     на когото

        • Някой   някого  →   на някого

        • Никой   никого      на никого

        • Всеки  →  всекиго   на всекиго

Когато местоимението може да се замести с той, използваме именителен падеж:

        • Кой ще дойде на вечеря? Той ще дойде на вечеря;

        • Някой звъни на вратата   Той звъни на вратата;

        Срещнах човека, който ме спаси от кучутата. Срещнах човека, той ме спаси от кучетата.

Когато местоимението може да се замести с него, използваме винителен падеж:

        • Кого ще поканиш на вечеря?  Него ще поканиш на вечер;

        Ще вземеш ли някого със себе си? Ще вземеш ли него със себе си? (Ще го вземеш ли със себе си?)
        Намерих човека, когото търсех Намерих човека, него търсех;

Когато пред местоимението стои предлог (на, за, до и др. ), използваме дателен падеж:

        • На кого ще се обадиш?, а не На кой ще се обадиш?

        Ще предложиш ли на някого да дойде с теб?, а не Ще предложиш ли на някой да дойде с теб?

        Намерих човека, на когото дадох книгата, а не Намерих човека на който дадох книгата.

Wink Да повторим – падежните форми за винителен и дателен падеж се използват само ако местоименията заместват имена на лица. Във всички други случаи се използват форми за именителен падеж.

Напр.: Това е камъкътв който вчера се спънах.

            Това е отборът (събирателно съществително), с който ще играем утре.

Вж. - Страница 73;  - Страница 49;  Тест

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.