Web Analytics Made Easy - StatCounter

изречение

I. Изречението е основна единица на свързаната реч; чрез изречението изразяваме мисли и чувства. Думите в изречението са свързани граматически (Той на ходя училища не е изречение, защото думите не са свързани граматически и не изразяват мисъл, но Той ходи на училище е изречение, защото думите са свързани граматически и изразяват конкретна мисъл). Изречението в устната реч е оформено интонационно, а в писмената – пунктуационно.

II. Видове изречения

по цел на общуване (на изказване) изреченията биват съобщителни (разказни), въпросителни, възклицателни, подбудителни (повелителни,заповедни);

по състав изреченията биват прости и сложни.

III. Видове изречения по цел на общуване

1. Съобщително (разказно) изречение – Вид просто или сложно изречение, с което се съобщава за някакъв факт, събитие или явление.

      • Погледнат отсреща, от канадския бряг, този водопад изглежда като трептяща маса от къдрави снопове пяна, между които личат светлозелените ивици от неразбита вода. (Алеко Константинов, "До Чикаго и назад").

      • Мога да докажа Питагоровата теорема.

      • Рекох да те питам, може да си я виждал, може да си я чувал... (Й. Йовков, "По жицата")

Съобщителното изречение се изговаря бавно и спокойно. След малко повишаване на гласа, изречението завършва с низходяща интонация (понижаване на гласа).

В края на съобщителното изречение се пише точка.

В края на съобщително изречение, което изразява недоизказана мисъл, се пише многоточие.

      Пък и трябва да има, щом се е чуло... (Й. Йовков, "По жицата")

2. Въпросително изречение – Изречение, с което говорещият задава въпрос и очаква да получи отговор.

        • Прочете ли "Немили-недраги"?

        • Нали ще участваш във велопохода до Черни връх? 

        • Харесваш ли някого от другия клас?

        • Кога ще отидем на кино?

        • Чия е тази тетрадка?

Обикновено въпросителното изречение съдържа въпросителна дума (какъв, чий, колко, кога, къде защо) или частица (нали, дали, ли). Най-често въпросителната дума стои в началото на изречението и се изговаря с рязко повишаване на гласа; такова изречение завършва с низходяща интонация. Когато в изречението няма въпросителна дума, то завършва с възходяща интонация.

Surprised Всяко изречение, което съдържа  частицата ли (дали, нали) е въпросително.

В края на въпросителното изречение се пише въпросителен знак (?).

! Има сложни изречения, които съдържат частицата ли (дали, нали), но не завършват с въпросителен знак (Не разбрах ще дойдеш ли на екскурзията – непряк въпрос) Вж. Сложно съставно изречение с подчинено допълнително

3. Възклицателно изречение – Изречение, чрез което се изразява някакво силно чувство (радост, скръб, болка, обич, омраза).

         "Беят мачка бялата си брада и дума:

          - Какъв юнак! Какъв хубавец! (Възхищение)

          - Кърпата, бей ефенди, кърпата! – вика Велико кехая. (Тревога)

          - Какъв юнак – повтаря беят унесен, – какъв хубавец!" (Възхищение)  (Й. Йовков, "Шибил")

Възклицателното изречение започва с повишаване на гласа и завършва с низходяща интонация.

В края на възклицателното изречение се пише удивителен знак (!).

Едно и също изречение може да бъде разказно или възклицателно според това, дали се изказва спокойно или с вълнение.

4. Подбудително (заповедно, повелително) изречение – Изречение, чрез което се изразява заповед, протест, молба, съвет.

Cool Повелителните глаголни форми са подчертани.

      • Навън, който свири! Стефчов, навън! (Иван Вазов, "Под игото")

      • Подайте ми книгата.

      • Берете цветя в градина,

        късайте бръшлян и здравец,

        плетете венци и китки

        да кичим глави и пушки! (Хр. Ботев, "На прощаване")

Интонацията и пунктуацията на подбудителните изречения е разнообразна и зависи от изказаната мисъл и силата на желанието, изразено чрез изречението.

      • Препишете текста и отговорете на задачите след него.

      • Моля те, подай ми солницата.

      • Клас, мирно!

Обикновено в края на подбудителните изречения се пише удивителен знак (!).

В края на подбудително изречение, в което липсва глаголна форма, се пише удивителен знак (Привет, скъпи приятелю!)

В края на подбудително изречение, което има характер на задача, упражнение, съвет, молба, се пише точка 

      • Опишете радостно или натъжило ви събитие от ежедневието.

      • Не излизай навън без шапка.

      • Почакай и ще видиш резултата.

IV. Видове изречения по състав

1. Просто изречение Изречение, което изказва една отделна мисъл и има едно сказуемо. Видове прости изречения: разширени и кратки; едносъставни и двусъставни. Вж. Просто изречение

2. Сложно изречение – Изречение, което се състои от две или повече прости изречения, свързани смислово и интонационно. Сложното изречение съдържа две или повече сказуеми. Видове сложни изречения: сложно съчинено, сложно съставно и сложно смесено.

Вж. - Страница 36, - Страница 29, - Страница 33, - Страница 34, зад. 9, - Страница 35, - Страница 37, - Страница 60, Тест - Изречение; Тест – Видове изречения

 

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.