Web Analytics Made Easy - StatCounter

Правопис на сложните думи

ПРАВОПИС НА СЛОЖНИТЕ ДУМИ

Сложни думи – Думи, образувани от две или повече основи (вж. основа на думата), свързани със съединителна гласна -о-, -е-, -и- (понякога, ако първата основа завършва на гласна, тя поема ролята на съединителна гласна).

 

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА

1. Слято писане

Слято се пишат сложни съществителни имена, в които двете съставни думи са свързани със съединителна гласна:

      • местоположение, сладолед, водопад, високоговорител, книгопис, поркомясто, петолиние, картопритежател, верноподаник, законосъобразност, самоуважение, любознателност;

      пътепоказател, венчелистче, жизнерадост, жизнеустойчивост, земеустройство, козевъдство, своеволие, своенравие, себелюбие, лъчетерапия;

      трагикомедия, петилетка,

2.  Полуслято (отделяме с чертица) пишем сложни съществителни имена, при които при членуване се променя само втората част:

      министър-председател → министър-председателят

      храм-паметник → храм-паметникът

      кандидат-студент → кандидат-студентът → кандидат-студентката

3. Разделно пишем съчетания от съществителни имена, при които при членуване се променя първата част:

       художник импресионист → художникът импресионист

       къща музей → къщата музей

        съчинение разсъждение → съчинението разсъждение

 

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА , образувани от лично и фамилно име.

1. Слято писане  

        Прилагателни качествени имена на -СКИ се пишат слято и с малка буква:

      Иван Вазов → иванвазовско родолюбие;

      Христо Ботев христоботевски плам.

2.  Полуслято                                               

      Прилагателни притежателни имена на -ОВ и –ЕВ се пишат полуслято и с главна буква за всяка част:

      Иван Вазов  Иван-Вазови разкази;

      Христо Ботев  Христо-Ботеви стихотворения.

 

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА, образувани от числително и съществително име:

1. Слято писане   

      едноминутен (от една минута);

      пететажен (от пет етажа);

      дванадесетгодишен (от дванадесет години).                

Surprised !НО АКОчислителното име се състои от две или повече думи (двадесет и пет, сто двадесет и пет), то прилагателното се състои от три или повече думи:

      двадесет и пет годишен;  

      сто двадесет и пет етажен.

2.  Полуслято                                               

       с малко тире (когато числителното име е написано с цифри):

      5-годишен (от пет години)

      50-градусов (от петдесет градуса)

      6-етажен (от шест етажа)

      6-степенен (от шест степени)

      2-часов (от два часа)

 

ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА, с които се бележи приблизително количество, се пишат полуслято:

      пет-шест, сто-двеста, година-две.

 

НАРЕЧИЯ

Слято писане

      ♦ Сложни наречия, образувани от предлог и наречие:

      докъде, надясно, отляво, донякъде, нависоко, оттам, отвън, доскоро, отсега, оттогава и др.

       Наречия, образувани от предлог и съществително име се пишат слято при следните условия:

      съществителното име не може да се променя граматически или няма собствено ударение: вследствие, всъщност, наистина, накуп, наред, насила, отсреща, поначало, отстрани, предвид, следобед и др.

      Surprised Всъщност проблемът е нерешим, но В същността си проблемът е нерешим; Отсреща се намира Софийският университет, но Идвам от среща в Софийския университет.

      •  Съществителното име е в стара падежна форма: вкупом, вкъщи, довечера, наизуст, напосоки, наяве и др.

      Surprised Прибирам се вкъщи, но Цял час пътувам към къщи.

      Ударението в съчетанието е преместено върху предлога: нàдвечер, прèзглава, прùсърце, òтръки, прùзори, дòземи и др.

Полуслято писане:

      Наречия, означаващи обикновено неопределеност: лека-полека, насам-натам, тук-там.

Yell  Разделно си пишат изрази като: от горе до долу; от тогава до сега, от време на време, от край до край.

 

МЕЖДУМЕТИЯ:

      тик-так, бим-бам-бум, шушу-мушу.

           

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.