Web Analytics Made Easy - StatCounter

Т

Твърда сричка  Сричка, в чийто състав влизат гласните а, о, у, ъ.

      • у-чеб-ник; -, кла-ви-а-ту-ра, ком-пю-тър, ра-ди-а-тор, вя-тър

Текст (от лат. textus – изтъкан, свързан) 1. Художествена, научна или разговорна реч, която се отличава със завършеност и съдържа определена информация. 2. Откъс от произведение, който най-често служи за обучение. Вж. - Страница 11, - Страница 11, - Страница 15, - Страница 16, - Страница 16, - Страница 17, - Страница 23, - Страница 28, - Страница 32, - Страница 34, - Страница 38, - Страница 27

Термин – Дума (или словосъчетание), която има точно определено значение в дадена наука, изкуство или практическа дейност. Терминът е еднозначна дума.

      • термини от литературата – епитет, метафора, разказ, приказка, епос;

      • термини от граматикатаподлог, сказуемо, сложно съчинено изречение;

      • термини от географиятапаралел, меридиан, долина, релеф, планинска верига.

 В изречението Аз уча български език думата език е термин от езикознанието, който означава средство за общуване между хората. Термин език има и в анатомията - подвижен орган в устата на човек и висши животни. Двата термина се пишат по един и същи начин, но не означават едно и също нещо. Те са омоними.

Surprised Но в изречението Аз обичам паниран език думата език не е термин. Думата език не е термин и в словосъчетания като: Глътнах си езика (замълчах, нищо не можах да кажа), Дръж си езика зад зъбите (мълчи, не приказвай много).

В изречението Ние живеем на планетата Земя думата Земя е термин от астрономията, но в изречението Клонът не издържа и аз паднах на земята  думата земята не е термин.

Вж. - Страница 14

Транскрипция (от лат. transcriptio – преписване, презаписване) – Предаване на звукове или писмени знаци на един език с условни знаци с цел да се види ясно реалният звуков строеж или реалният изговор на думите.

В часовете по български език се използват някои от елементите на фонетичната транскрипция.

Думата, записана с фонетична транскрипция, се огражда с квадратни скоби [льульак]

При фонетична транскрипция буквите я, ю, щ се заместват с йа, ьа, йу, ьу, шт, защото:

ь - не означава звук, а мекост на звука, който стои пред него;

щ - съдържа два звука: ш и т;

ю - може да означава един звук: ьу (след съгласен) или два звука: йу (в началото на думата или след гласен звук);

я - може да означава един звук: ьа (след съгласен) или два звука: йа (в началото на думата или след гласен звук);

      • героя [геройа

      • блясък [бльасък]

      • любов [льубоф

      • щука [штука

      • ютия [йутийа]

Cool Транскрипция, но транскрибирам, транскрибиране

Транслитерация – Предаване на буквения състав на думите от една графична система в друга. Ето как се изписват българските букви с латиница според Официален правописен речник на българския език, БАН, 2012 г.:

А – AБ – B;  В – VГ – G;  Д – DЕ – E;  Ж – ZhЗ – Z;  И – IЙ – Y;  К – KЛ – L;  М – MН – N;  О – OП – P

Р – RС – S;  Т – TУ – U;  Ф – FХ – H;  Ц – TsЧ – Ch;  Ш – ShЩ – Sht;  Ъ – AЬ – Y;  Ю – YuЯ – Ya 

      учебник – uchebnik; ябълка – yabalka; радио – radio

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.