Web Analytics Made Easy - StatCounter

Определение

I. Определение Второстепенна част на изречението, която пояснява съществително име, като разширява или конкретизира значението му.

Всяка част на изречението, която съдържа определение, е разширена част.

Определението отговаря на въпросите какъв, чий, колко, зададени към поясняваното съществително име.

При синтактичен разбор на изречението определението се подчертава с една вълнообразна линия.

 

II. Изразяване на определението

 С прилагателно име:

      • Обичам хубавите есенни дни (какви дни? – хубави; есенни);

  С числително име:

      Тази година имаме двама нови ученици (колко нови ученици?  двама);

Surprised Навярно забелязахте, че в това изречение има още две определения  едното е изразено с местоимение (тази), а другото с прилагателно име (нови).

  С местоимение:

        Моето училище е най-хубавото (чие училище?  моето);

 Със съществително име:

      Трябва тук някъде да има място за почивка (какво място?  за почивка);

 С наречие:

      В съседния клас има много момичета (колко момичета? – много)

  С причастие:

      • Играещите деца не чуха влизането на учителя (кои деца? – играещите).

Surprised Обърни внимание - въпросът винаги се задава към съществително име; запомни ако задаваме въпрос към съществително име, то думата, с която отговаряме, е определение на това съществително.

 

 III. Видове определения

1. Съгласувано определение най-често се изразява с прилагателно име, но може да бъде изразено и с причастие, числително и местоимение.

 С прилагателно име:

      • Утринното  слънце изгря над планината (утринното прилаг. име, ср. р., ед. ч.; слънце  същ. име, ср. р., ед. ч.; съществителното и прилагателното са съгласувани по род и число).

  С причастие:

      • От върха едва се виждаха изкачващите  склона хора.

  С числително:

      • Трите прасенца заживели мирно и щастливо.

 С местоимение:

      • Това е моето училище.

Surprised Съгласуваното определение  приема определителния член на поясняваната дума (на определяемото).

2. Несъгласувано определение– обикновено се изразява със съществително име, стои след поясняваната дума и се свързва с нея чрез предлог:

      • Кракът на масата беше счупен (кракът  същ. име, м. р., ед. ч.; масата  същ. име, ж. р., ед. ч.; определението на масата и поясняваната дума кракът не са съгласувани по род)

      • Краката на масата са счупени (променихме числото на поясняваната дума, а определението не се промени).

 Кратките форми на притежателното местоимение ми, ти, му, ú, ни, ви, им винаги са несъгласувани определения.

Surprised ЗАПОМНИ – можем да открием дали определението е съгласувано или несъгласувано, като променим поясняваната дума по число – ако трябва да променим и определението, то е съгласувано; ако не трябва да го променяме, то е несъгласувано:

      плоския камък плоския камъни плоските камъни – определението плоския трябва да бъде променено, защото е съгласувано с думата, която пояснява.

      цвета  на морските звезди цветовете на морските звезди – определението морските звезди не се нуждае от промяна, защото не е съгласувано с думата, която пояснява.

3. Приложение

4. Сказуемно определение

Вж. - Страница 96; - Страница 97; - Страница 53; - Страница 54;- Страница 101; - Страница 53; - Страница 54 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.