Web Analytics Made Easy - StatCounter

Пренасяне на думи

ПРЕНАСЯНЕ НА ДУМИ

Пренасяме думата на срички. Сричката винаги съдържа само един гласен звук. Ако искаме да преброим от колко срички се състои една дума, трябва да преброим гласните: пожарогасител – 6 гласни – 6 срички; сричките се произнасят без усилие по-жа-ро-га-си-тел. Опитай се да произнесеш думата по друг начин:  пож-ар-ог-ас-ит-ел. Изисква усилие, защото не е вярно.

 Трябва да разделяме думата така, че отделните части да се произнасят с лекота (при скандиране без проблем разделяме думата на срички: го-ле-ми, мъ-нич-ки, стра-хо-вит, пра-во-ли-не-ен);

 Cool За да разделим лесно и правилно думата на срички, трябва да я произнесем.

При пренасянето на части от думи трябва да се съобразяваме с няколко изисквания:

          1. Една съгласна между две гласни се пренася с втората гласна (вра - та, кни - га, слу - шам);

 

          2. Две и повече съгласни между две гласни се  разделят- поне една съгласна трябва да остане с първата или втората гласна (вест - ник или вес - тник; издател - ство или издателс - тво или издателст - во);

 

          3. Две еднакви съгласни се разделят: пролет - та, стран - ник, съвремен - ност, под - държам;

 

         4. Представките не се разделят: пре - на - соч - ва - не, из - гре - ви - те;

 

          5. Й – когато Й се намира между две гласни, винаги се пренася с втората гласна ( ма - йонеза, ра -йон); във всички други случаи остава с първата гласна (кой - то, случай - ност, достойн - ство);

 

          6. Една гласна никога не се оставя сама; думата ура (у - ра) не може да се пренася, въпреки че има две срички;

 

          7. Ь стои винаги след съгласната, чиято мекост означава, и не се отделя от нея, както и от гласната О, която стои след Ь (Ко - льо, шо - фьор, фо - тьойл)

 

         

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.