Web Analytics Made Easy - StatCounter

Частица

I. Частица – Частиците са неизменяеми кратки думи, които служат за изразяване на чувства, уточняване на смисъла, образуване на граматически форми и др.

1. Допълване, уточняване или промяна на смисъла на изречението:

      • Трябва още много да учим.

      Едва ли ще успеем да стигнем навреме.

      Ще дойда чак утре.

2.  Изразяване на чувства:

      Леле, море, ти Пирин планино!

3. Образуване на граматически форми:

бъдеще време

      Ще успеем да стигнем.

степенуване

      Не искам по-голямата, а най-хубавата.

повелителни глаголни форми

      Нека да свършим първо с домашните.

отрицателни глаголни форми

      Не ме чакай утре.

4. Образуване на нови думи

      Еди-кой си ù бил казал!

5. Образуване на въпросителни изречения

      Беше ли на празника?

      Нали няма да забравиш молбата ми?

II. Правопис

1. Частиците ПО и НАЙ  Вж. Правопис на частиците по и най 

пишат се полуслято (отделят се с чертица) пред прилагателни имена и наречия:

      Аз искам да стана най-добрият в класа (прилагателно име)

Surprised Най-добрият – именна част на съставното именно сказуемо да стана най-добрият; при членуване приема пълен член.

      Ще се кача по-нагоре (наречие)

 пишат се отделно пред глаголи, съществителни и пред някои изрази, като при частицата ПО се отбелязва ударението, за да се разграничи от предлога по:

      Добре, ти си пó майстор.

      Най мразя студа.

      Ела пó на открито.

2. Частиците ЕДИ, ГОДЕ и ЩО

 пишат се полуслято:

      Еди-кой си му казал и той вярва.

      • Току-що мина оттук.

3. Частицата НЕ

пише се разделно

слято със следващата дума се пише

– когато думата не се употребява без нея (неизбежен, непоколебим, невръстен, нехая, необходим)

– пред съществително, прилагателно или наречие, когато с НЕ се образува нова дума с противоположно значение ( истина неистина; приятел неприятел; вярно невярно; мирен немирен; напразно ненапразно; знаещ незнаещ; узрял неузрял; възпитан невъзпитан)

– когато думата е образувана с представка НЕДО (недоглеждам; недовиждам; недочувайки).

Surprised Лесно можем да открием дали трябва да напишем частицата не слято или отделно, като членуваме следващата дума.

Ако думата може да се членува в текста – пиши слято! Не е част от следващата дума:

      Той не можеше да разбере това недобро отношение → Той не разбираше недоброто отношение;

      Учителят се дразнеше от неслушащи ученици → Учителят се дразнеше от неслушащите ученици;

      Това беше недобър пример, който те веднага усвоиха → Това беше недобрият пример, който те веднага усвоиха.

Ако думата не  може да се членува, пиши разделно! Не е отделна дума:

      Тя не каза нищо (думата каза не се членува).

      Не разбирайки думите му, тя го гледаше учудено (разбирайки не може да се членува).

Cool Не трябва да забравяме представката недо. Думите, образувани с нея не могат да се членуват, но пък и не съществуват без първата част на представката не. Напр. недовиждам, недовиждайки  – няма дума довиждам; недоглеждам, недоглеждайки - няма дума  доглеждам.

Още примери: - Страница 117, зад. 2 и 3; - Страница 118, зад. 14

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.