Тестове

 Едно може би ненужно обяснение

Тестовете в сайта са малки (10 въпроса), не можете да видите кой точно отговор сте сгрешили и номерацията на въпросите е условна, защото в рамките на теста те непрекъснато сменят мястото си. Този подход е малко необичаен, но  ще видите, че резултатите са твърде добри, защото  изискват по-активно отношение. Освен това решаващият  има възможност  да прочете всички отговори и така се елиминират  случайно отгатнатите  или поне се свеждат до минимум.  Целта е не просто да се отговори правилно на някакви въпроси, а да се развиват и допълват знанията, да се учи.     

Части на речта 

Тест 1 Думата в изречението

Тест 2 Думата 2   – V клас  

Тест 3 Части на речта (Класове думи)

Тест 4 Съществително име 1   – V клас                                                                                

Тест 5 Членуване – VI клас   

Тест 6 Прилагателно име

Тест 7 Местоимение   – VI клас                                                                                                    

Тест 8 Употреба на местоименията   – VI клас   

Тест 9 ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Тест 10 Глагол 1   – V клас

Тест 11 Употреба на глаголните времена   – VI клас

Тест 12 Причастие   – VI клас

Тест 13 Сегашно деятелно причастие  – VI клас

Тест 15 Употреба на глаголи и причастия

Тест 16 Наклонение на глагола   – VII клас                                                                           

Тест 17 Неизменяеми части на речта (наречие, съюз, предлог, частица)  – V клас    

Тест 18 Наречие

Тест 19 Съюз   – V клас

Тест 20 Съюз – сложни съюзи и съюзни думи   – V клас  

Тест 21 ПРЕДЛОГ  

Тест 22 Предлози и наречия

Тест 23 Частица и междуметие – V клас

Тест 24 Деепричастие 1

 

Части на изречението                                                                          

Тест 1 Изречение – VI клас

Тест 2 Изречение 2   – V клас

Тест 3 Изречение 3 

Тест 4 Главни части на изречението (подлог, сказуемо)  – V клас    

Тест 5 Подлог    

Тест 6 Глаголни времена. Сказуемо  – VI клас                                                                            

Тест 7 Второстепенни части на изречението (допълнение, обстоятелство, определение) – V клас

Тест 8 Пряко и непряко допълнение

Тест 9 Обстоятелствено пояснение

Тест 10 Съгласувано и несъгласувано определение

Тест 11 Съгласувано и несъгласувано определение 2

Тест 12 Сказуемно определение и приложение  – V и VI клас

Тест 13 Видове изречения  – VI клас                                                                                              

Тест 14 Препинателни знаци в простото изречение    – VI клас

Тест 15 Препинателни знаци в сложното съчинено изречение   – VI клас                        

Тест 16 Сложно съставно изречение  – VII клас

Тест 17 Сложно съставно изречение с подчинено допълнително  – VII клас                

Тест 18 Сложно съставно изречение с подчинено определително  – VII клас

Тест 19 Сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено  – VII клас                                

Тест 20 Сложно съставно изречение с подчинено подложно   – VII клас

Тест 21 Сложно смесено изречение 1

Тест 22 Сложно смесено изречение (за напреднали Laughing)

Тест 23 Вметнати думи и изрази. Пунктуация   – VI клас                                               

Тест 24 Обособени части 1     – VI клас

Тест 25 Пунктуация   – VI клас

Тест 26 Запетаята

Тест 27 Синтактичен анализ

 

***                                             

Тест 1 Обобщителен тест – VII клас

Тест 2 Правописни и граматически грешки – V клас

Тест 3 Синоними – V клас                                                                                                                                                                           

Тест 4 Фразеологични словосъчетания  – VII клас

Тест 5 Словообразуване 2  – VI клас

Тест 6 Какво трябва да зная след пети клас   – VI клас

Тест 7 Какво трябва да зная след пети клас – втора част  – VI клас

Тест 8 Какво трябва да зная след шести клас – първа част

Тест 9 Какво трябва да зная след шести клас – втора част

Тест 10 Работа с литературен текст – коментар на откъс (изграждане на теза) – VII клас

Тест 11 Работа с текст 1

Тест 12 Четене с разбиране I

Тест 13 Работа с текст (Йерархията при рибите)

Тест 14 Работа с текст (Луи Брайл)

Тест 15 Работа с текст 5 (Вандали изсякоха имената си върху скални рисунки на 8000 години)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– V клас

– VI клас

– VII клас

(за напреднали Laughing)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане