Web Analytics Made Easy - StatCounter

Тестове

 Части на речта 

Тест 1 Думата в изречението

Тест 2 Думата 2   – V клас  

Тест 3 Части на речта (Класове думи)

Тест 4 Съществително име 1   – V клас                                                                                

Тест 5 Членуване – VI клас   

Тест 6 Прилагателно име

Тест 7 Местоимение   – VI клас                                                                                                    

Тест 8 Употреба на местоименията   – VI клас   

Тест 9 Числително име

Тест 10 Глагол 1   – V клас

Тест 11 Употреба на глаголните времена   – VI клас

Тест 12 Причастие   – VI клас

Тест 13 Сегашно деятелно причастие  – VI клас

Тест 15 Употреба на глаголи и причастия

Тест 16 Наклонение на глагола   – VII клас                                                                           

Тест 17 Неизменяеми части на речта (наречие, съюз, предлог, частица)  – V клас    

Тест 18 Наречие

Тест 19 Съюз   – V клас

Тест 20 Съюз – сложни съюзи и съюзни думи   – V клас  

Тест 21 Предлог 

Тест 22 Предлог и наречие

Тест 23 Частица и междуметие – V клас

Тест 24 Деепричастие 1

Тест 25 Думи с общ корен и близко значение (Сродни думи)

Тест 26 Звукови промени в думите

 

Части на изречението                                                                          

Тест 1 Изречение – VI клас

Тест 2 Изречение 2  

Тест 3 Изречение 3 

Тест 4 Главни части на изречението (подлог, сказуемо)  – V клас    

Тест 5 Подлог    

Тест 6 Глаголни времена. Сказуемо  – VI клас                                                                            

Тест 7 Второстепенни части на изречението (допълнение, обстоятелство, определение) – V клас

Тест 8 Пряко и непряко допълнение

Тест 9 Обстоятелствено пояснение

Тест 10 Съгласувано и несъгласувано определение

Тест 11 Съгласувано и несъгласувано определение 2

Тест 12 Сказуемно определение и приложение  – V и VI клас

Тест 13 Видове изречения  – VI клас                                                                                              

Тест 14 Препинателни знаци в простото изречение    – VI клас

Тест 15 Препинателни знаци в сложното съчинено изречение   – VI клас    

Тест 16 Сложно съчинено изречение (6. клас)   

Тест 17 Сложно съставно изречение  – VII клас

Тест 18 Сложно съставно изречение с подчинено допълнително  – VII клас                

Тест 19 Сложно съставно изречение с подчинено определително  – VII клас

Тест 20 Сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено  – VII клас                                

Тест 21 Сложно съставно изречение с подчинено подложно   – VII клас

Тест 22 Сложно смесено изречение 1

Тест 23 Сложно смесено изречение (за напреднали Laughing)

Тест 24 Вметнати думи и изрази. Пунктуация   – VII клас                                               

Тест 25 Обособени части 1     – VII клас

Тест 26 Пунктуация   – VII клас

Тест 27 Запетаята

Тест 28 Синтактичен анализ

Тест 29 Правопис и пунктуация 1

Тест 30 Правопис и пунктуация 2

Тест 31 Еднородни части

 

***                                             

Тест 1 Обобщителен тест – VII клас

Тест 2 Правописни и граматически грешки – V клас

Тест 3 Синоними – V клас                                                                                                                                                                           

Тест 4 Фразеологични словосъчетания  – VII клас

Тест 5 Словообразуване 2  – VI клас

Тест 6 Текст. Изречение. Дума (Начален преговор) – 5. клас

Тест 7 Текст. Изречение. Дума (Начален преговор) 6. клас

Тест 9 Какво трябва да зная след пети клас  

Тест 10 Какво трябва да зная след пети клас – втора част

Тест 11 Какво трябва да зная след шести клас – първа част

Тест 12 Какво трябва да зная след шести клас – втора част

Тест 13 Работа с литературен текст – коментар на откъс (изграждане на теза) – VII клас

Тест 14 Работа с текст 1

Тест 16 Четене с разбиране I

Тест 17 Работа с текст (Йерархията при рибите)

Тест 18 Работа с текст (Луи Брайл)

Тест 19 Работа с текст 5 (Вандали изсякоха имената си върху скални рисунки на 8000 години)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– V клас

– VI клас

– VII клас

(за напреднали Laughing)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.