Web Analytics Made Easy - StatCounter

Причастие

I. Причастия нелични (не се изменят по лице) глаголни форми, които означават признак (на лице или предмет), произлизащ от глаголно действие.

Причастията приличат на прилагателните имена, защото се изменят по род и число, а деепричастието прилича на наречието, защото е неизменяема дума.

Причастията (като глаголите) притежават залог и време. Според това в българския език има деятелни и страдателни; сегашни и минали причастия.

 

II. Видове причастия

1. Сегашно деятелно причастие на   (образува се само от глаголи от несвършен вид)

Образуване: 1л., ед.ч., мин.несв.вр., като окончанието -х се замени с наставката : ходех ходещ, чаках чакащ, пеех пеещ

Граматични признаци: изменя се по род (летящ, летяща, летящо), число (летящи) и се членува (летящия, летящият, летящата, летящото, летящите).

Служба в изречението:

на определение:

      • Обичам да гледам издигащи се в небето самолети (какви самолети?).

 на обособено определение:

      • Обичам да гледам самолети, издигащи се в небето.

Правопис:

отрицателната частица не винаги се пише слято (неможещи, незнаещи, невиждащи)

 във формите на сегашно деятелно причастие не се променя в -е, независимо от сричката, която стои след него (летящ летящи; валящ валящи, четящ четящи)

Виж упр. - Страница 85; - Страница 93, зад. 5., 6. и 7., Тест

 

2. Минало свършено деятелно причастие на

Образуване: от 1л., ед.ч., мин.св.вр., като окончанието се замести с наставката : ходих ходил, чаках чакал, пях пял

Граматични признаци: изменя се по род (избелял, избеляла, избеляло), число (избелели) и (когато е определение в изречението) се членува (избелелия, избелелият, избелялата, избелялото, избелелите)

Служба в изречението: 

на сказуемо:

      • Спасителният екип пристигнал навреме

 на определение:

      Пристигналият навреме спасителен екип успокои пострадалите

 на обособено определение:

      Спасителният екип, пристигнал навреме, успокои пострадалите.

Правопис: в зависимост от службата на причастието в изречението, отрицателната частица не се пише слято или разделно:

отрицателната частица не се пише отделно, когато причастието изпълнява службата на сказуемо:

      • Само жителите на Габрово не видели преминаването на кометата.

отрицателната частица не се пише слято, когато причастието изпълнява службата на определение:

      • Невиделите кометата габровци искрено съжалявали.

Surprised Ако можем да членуваме причастието в изречението, пишем частицата НЕ слято, ако не можем да го членуваме – пишем НЕ отделно.

Ако миналото свършено деятелно причастие съдържа променливо , то в мн.ч. се променя в (побелял побелели).

Виж упр.: - Страница 88, зад. 1, текст А; - Страница 79, зад. 3

 

3. Минало несвършено деятелно причастие на

Граматични признаци: изменя се по род (пеел, пеела, пеело), число (пеели)

Образуване: от 1 л., ед.ч., мин.несв.вр. на глагола, като окончанието се замени с наставката : ходех ходел, чаках чакал, пеех пеел

Служба в изречението:

на сказуемо:

      • Той ходел всеки ден до къщата.

Правопис: Отрицателната частица не се пише отделно:

      • Не пеел само Иван.

Виж. упр.: - Страница 79, зад. 3

 

4. Минало страдателно причастие на -т / -н (образува се само от преходни глаголи)

Образуване: от основата на мин.св.вр. на глагола, като окончанието се замени с или : чаках чакан, пях пят, написах написан

Граматични признаци: изменя се по род (чакан, чакана, чакано), число (чакани) и се членува (чакания, чаканият, чаканата, чаканото, чаканите)

Служба в изречението

на  определение:

      • Бързаха да прочетат отдавна чаканото от всички съобщение (кое съобщение? – чаканото).

 на обособено определение:

      • Бързаха да прочетат съобщението, чакано отдавна от всички.

 на сказуемо в състава на глаголна форма за страдателен залог:

      • Съобщението е чакано от всички.

Правопис

отрицателната частица не се пише слято (нечакан, нечетена, нечуто)

 ако думата съдържа променливо , в мн.ч. се променя в -е (извървян извървени)

Виж упр.: - Страница 88, зад. 1, текст Б

 

5. Деепричастие на -ейки / -айки / --яйки  (образува се само от глаголи от несвършен вид)

Surprised Деепричастието е неизменяема глаголна форма, която пояснява действието на друг глагол, означавайки допълнително действие: учейки, играейки, четейки, слушайки.

Cool Означеното с деепричастие действие се извършва едновременно с действието на глагола-сказуемо в изречението.

      • Обичам да уча, слушайки музика.

      • Забелязвайки хубавото момиче, момчето се смути.

      • Прелитайки над нас, делтапланеристът ни помаха с ръка.

Образуване:  от сегашно време на глагола с наставките -ейки, -айки, -яйки: рисувам рисувайки, чета четейки, работя работейки

Граматични признаци: деепричастието е неизменяема дума

Служба в изречението:

на обстоятелствено пояснение

Правопис: 

Деепричастието и неговите пояснения се отделят със запетая:

      • Момчето, подсвирквайки си весело, вървеше през гората.

 Отрицателната частица не се пише отделно от деепричастието: не можейки, не знаейки, не чувайки.

Ако деепричастието е образувано от глагол, съдържащ представката недо, частицата не се пише слято: недовиждам недовиждайки

Вж. - Страница 96; Тест

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.