Web Analytics Made Easy - StatCounter

Кога се пише запетая пред съюза ДА

Кога се пише запетая пред съюза ДА

Surprised В статията главните изречения са подчертани, подчинените са изписани с удебелен шрифт, а съюзните връзки и препинателните знаци (пряко свързани с разглеждания въпрос) са оцветени в червено.

I. Пред съюза да не се пише запетая.

1. Не се отделят със запетая две прости изречения, ако второто е въведено със съюза да.

      Беше невъзможно да отидем всички.

      Няма смисъл да говорим за това.

2. Не се отделят със запетая непосредствено следващи едно след друго да-изречения, ако всяко следващо пояснява предходното.

      Още дълго ще стоиш тук да чакаш Иван да дойде!

 

II. Пред съюза да се пише запетая в следните случаи:

1. При поредица от подчинени изречения, въведени със съюза да и разположени след главното изречение, няма запетая само пред първия съюз да.

      Реших да се облека, да се усмихна, да вдигна глава, да погледна света в очите.

      Undecided Подчинените изречения поясняват  главното (Реших) и отговарят на един и същи въпрос (Какво реших?).

       Не искаше да помисли, да разбере, да признае грешката си.

      Undecided Подчинените изречения поясняват  главното (Не искаше) и отговарят на един и същи въпрос (Какво не искаше?).

2. Когато между две прости изречения, свързани със съюза да, стои  друго просто изречение, пред да-изречението  се пише запетая.

      Цял ден се опитвах, като съпоставям фактите, да разбера истината.     

      Мария искаше съчинението, което беше писала с толкова любов, да бъде оценено от всички.

3. Когато първото от две прости изречения, свързани със съюза да, завършва с обособена част, пред да-изречението  се пише запетая.

      Цял ден се опитвах, съпоставяйки фактите, да разбера истината.            

      Мария искаше съчинението, писано с толкова любов, да бъде оценено от всички.

4. Когато първото от две прости изречения, свързани съюза да, завършва с вметнат израз, който се отделя със запетая,  пред  да-изречението  се пише запетая.

      Искам, първо, да ме забележи, второ, да ме погледне замечтано, трето, да припадне от вълнение.

      Обичам, изглежда, да предизвиквам хората.

5. Когато първото от две прости изречения, свързани със съюза да, завършва с обръщение, пред  да-изречението  се пише запетая.

      Чакай, Дамяне, да вървим заедно към училището.

      Тръгнахме ние, Дамяна, да събаряме стени с голи ръце.

Cool Обърни внимание на примерите в точка 2., 3., 4. и 5. В тези четири случая, ако махнем подчиненото изречение, обособената или вметнатата част, както и обръщението, изречението ще остане граматически правилно. Това е добър ориентир, когато се колебаем.

Вж. - Страница 60; - Страница 61; Тест: Пунктуация ;

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.